Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Історичний факультет

 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ІСТОРИЧНЕ ТУРИЗМОЗНАВСТВО»

 

 

Освітній рівень: Другий (магістерський)

Форма навчання: Денна

Галузь знань 03 «Гуманітарні науки»

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Гарант ОП: кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства Терес Наталія Володимирівна (nvteres@ukr.net)

 

 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми (PDF)

 

Опис освітньо-наукової програми 2021 р. (PDF)

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту (PDF)

 

Рецензія А. Киридон (PDF)

Рецензія В. Буяшенко (PDF)

 

 

 

Форма зворотного зв'язку

 

 

 

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ


Підготовка фахівців з історичного туризмознавства на основі поєднання класичної історичної освіти з бізнес-потребами туристичної галузі, розширення можливостей працевлаштування істориків в туристичній сфері, формування фахової компетентності для реалізації професійних завдань в галузі історико- культурного туризму, підготовка для подальшого підвищення кваліфікації в системі освіти дорослих.

 

 

ЦІЛІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

Визначаються потребами підготовки фахівців з акцентом на історико-культурній складовій туристичного бізнесу, розвитку організаторських та управлінських компетентностей, бізнес-навичок  для роботи в сфері історико-культурного туризму. 

 

Цілями ОП визначена підготовка фахівців, які:

  •  володіють теоретичними знаннями та практичними навичками для професійної діяльності в сфері історії та археології, необхідних для розв’язання задач дослідницького /інноваційного характеру в сфері історичного туризмознавства;

  • здатні працювати в сучасних умовах українського та міжнародного  розвитку історико-культурної складової світового туризму, в умовах реформування державної політики в туристичній сфері. 

  • володіють необхідними знаннями та навичками для створення туристичного продукту на основі історичної спадщини України та інших країн світу;

  • підготовлені до науково-педагогічної діяльності в закладах фахової передвищої та вищої освіти, роботи в науково-дослідних установах.

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

Програма має такі дослідницькі спрямування :

1. Історико-культурний туризм в Україні та зарубіжних країнах.

2. Історико-культурна спадщина в сучасній туристичній практиці. 

 

Навчання базується на класичній історичній освіті, вивченню історико-культурної та музейної спадщини України, провідних туристичних країн світу, особливостей державної туристичної політики держав та міжнародних організацій з популяризації та розвитку туризму. 

 

Підготовка фахівців з історичного туризмознавства відбувається на основі міждисциплінарного підходу, який передбачає залучення до навчального процесу фахівців з туристичного маркетингу та менеджменту, правових основ туристичної діяльності, менеджменту соціокультурної діяльності,  психології, реклами і PR-практики, туристичної дипломатії, екскурсознавства, пам’яткознавства інших факультетів та кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Значна частина часу надається для самостійної роботи, науково-дослідної виробничої туризмознавчої та асистентської практик. Студенти беруть участь у науково-дослідній роботі, презентують результати досліджень на наукових конференціях кафедри («Києвознавчі читання: історія та етнокультура», «Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід»), на сторінках наукових журналів («Етнічна історія народів Європи», «Часопис української історії»).

 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Обов’язкові дисципліни освітньої програми передбачають отримання випускниками професійних компетентностей для діяльності в галузі історичного туризмознавства. Компетентності та програмні результаті навчання освітньої програми сформовані відповідно до Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 032 «Історія та археологія».

 

01. Аналізувати теоретичні та методологічні проблеми історичного туризмознавства та сучасної історичної науки загалом, критично оцінювати стан проблеми та результати останніх досліджень.

 

02. Здійснювати рецензування, коментування, анотації наукових, науково-популярних, освітніх та публіцистичних текстів, які стосуються питань історії (зокрема, історичного туризмознавства) та археології.

 

03. Розробляти й реалізовувати історичні та міждисциплінарні проєкти з урахуванням сучасних методологічних підходів.

 

04. Застосовувати у професійній діяльності у сфері історії та археології сучасні цифрові інструменти, технології для пошуку, збереження і оброблення інформації, у тому числі для виконання наукових досліджень і реалізації освітніх та інноваційних  проектів. 

 

05. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері історії (зокрема, історичного туризмознавства) та археології, висувати та перевіряти гіпотези, обирати методи дослідження, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки.  

 

06. Здійснювати експертизу пам’яток історії та археології та культури з метою їх охорони та можливого подальшого використання.

 

07. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань історії( зокрема, історичного туризмознавства) та/або археології до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

 

08. Розширювати актуалізовану джерельну базу за рахунок введення до наукового обігу архівних джерел, опрацювання фондів музеїв, участі у наукових й археологічних експедиціях тощо. 

 

09. Здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти на основі сучасних освітніх технологій, а також принципів і практик європейських країн. 

 

10. Узагальнювати результати власних наукових досліджень з питань історичного туризмознавства і презентувати їх у доповідях, публікаціях державною та іноземною мовами із дотриманням принципів академічної доброчесності та професійної етики. 

 

11. Використовувати набуті знання для створення та просування історико-культурного туристичного продукту в системі туристичного бізнесу. 

 

12. Проведення дослідної роботи – аналізу змісту історико-туризмознавчого компоненту в туристичній сфері. 

 

13. Володіти методикою аналізу та класифікації історико-культурних пам’яток, їх значення та можливості використання в туристичній діяльності. 

 

14. Розробляти тематику та наукову концепцію історико-культурних туристичних проектів, управляти їх реалізацією. 

 

Атестовані випускники ОНП «Історичне туризмознавство» отримують освітню кваліфікацію «Магістр історії та археології», професійні кваліфікації «Молодший науковий співробітник» та «Туризмознавець».

 

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

 

Магістр історії спеціалізації історичного туризмознавства може працювати в сфері туризму, в науковій, організаційно-управлінській сферах, в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, тощо. Види діяльності: викладач, науковець та туризмознавець.

 

 

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 

ОК 01. Методологія та організація історичних археологічних архівних досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК 02. Професійна та корпоративна етика історика дослідника
ОК 03. Методика викладання історії у закладах вищої освіти для студентів
ОК 04. Соціальна історія
ОК 05. Історична туризмологія
ОК 06. Історичний туризм в Україні
ОК 07. Туристичне краєзнавство
ОК 08. Історичні та археологічні памятки античної цивілізації в сучасному туризмі
ОК 09. Історико культурна та археологічна спадщина Доколумбової Америки в сучасному туризмі
ОК 10. Історичний туризм в країнах Європи
ОК 11. Етнотуризм
ОК 12. Museum tourism
ОК 13. Екскурсологія
ОК 14. Реклама і міжнародна PR практика
ОК 15. Туристична дипломатія й етикет професійного спілкування
ОК 16. Туристичний менеджмент та маркетинг туризму
ОК 17. Типове положення про курсові та кваліфікаційні роботи
ОК 18. Асистентська практика
ОК 19. Науково дослідна виробнича туризмознавча практика
ОК 20. Типове положення про курсові та кваліфікаційні роботи

 

 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 

Дослідницьке спрямування

«Історико-культурна спадщина в сучасній туристичній практиці»

 

ВК 1.1. Міжнародні наукові туризмознавчі школи та інституції
ВК 1.2. Історичні міста України і світу в сучасній туристичній практиці
ВК 1.3. Історичний туризм в країнах Латинської Америки
ВК 1.4. Менеджмент соціокультурної діяльності
ВК 1.5. Київ ХІХ—ХХ ст. забудова архітектура памятки
ВК 1.6. Архітектурно історична експертиза памяток туристичного значення
ВК 1.7. Історико культурна спадщина нац меншин України в сучасному туризмі

 

 

Дослідницьке спрямування

«Історико-культурний туризм в Україні та зарубіжних країнах»

 

ВК 2.1. Історичний туризм в країнах Північної Америки
ВК 2.2. Історико культурна спадщина української діаспори
ВК 2.3. Правове регулювання туристичної діяльності
ВК 2.4. Маєткова культура України наприкінці XVIII — на початку ХХ ст.
ВК 2.5. Меморіальний та ностальгічний туризм
ВК 2.6. Палаци і парки світу
ВК 2.7. Релігійний туризм

 

 

Дисципліни вибору з переліку

 

ВК 3.1 Нідерландське Відродження від Ван Ейка до малих голандців
ВК 3.2. Україна у війнах імперій ХІХ-ХХ ст.
ВК 3.3 Історія повсякдення
ВК 3.4 Історія заборонених книг
ВК 3.5 Альтернативна історія нова хронологія
ВК 3.6. Історичні села України історико-туристичний потенціал
ВК 3.7 Військово-історичний туризм світовий та укр досвід
ВК 3.8 Роль особи в історії
ВК 3.9 Християнство в античну добу
ВК 3.10 Комеморативні практики археологічний аспект
ВК 3.11 Перші мешканці Євразії
ВК 3.12 Книжкова культура пізнього середньовіччя
ВК 3.13 Києвознавство
ВК 3.14 Феномен етнічності в соціальному вимірі
ВК 3.15 Історія костюму
ВК 3.16 Компютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї
ВК 3.17 Античний Світ та варвари
ВК 3.18 Нова історія Сходу в особах
ВК 3.19 Політичні лідери країн Західної Європи та Америки в Новий час
ВК 3.20 Новітня історія Сходу в особах
ВК 3.21 Політичні лідери країн Заходу в ХХ на початку ХХІ ст.
ВК 3.22 Історія українського кінематографа

 

 

 

З правилами прийому можна ознайомитись на сторінці історичного факультету — 

http://www.history.univ.kiev.ua/masters-degree/

 

 

КОНТАКТИ:

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська 60, історичний факультет,

тел. (044) 234-09-71,

кафедра етнології та краєзнавства (044) 239-33-18

 http://ethnic-studies.knu.ua