Капелюшний Валерій Петрович

Доктор історичнийх наук, завідувач кафедри

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: «Історіографія розвитку науки і її зв‘язків з промисловим виробництвом в Україні в 1950-і–80-і роки» (Київ – 1991).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук: тема дисертації: «Українська національна державність доби визвольних змагань (1917 – 1921 рр.). Історіографія» (Київ – 2004). 

Досліджує державотворчі аспекти, роль національної еліти та історіографію доби Української революції 1917 – 1921 рр., проблеми етногенезу українців та становлення української нації, малодосліджені аспекти історії української та зарубіжної етнології.

Народився 2 липня 1963 у селі Соболівка Шполянського району Черкаської області. У 1980 р. закінчив з золотою медаллю Шполянську середню школу № 3. З 1980 до 1985 р. навчався на історичному, а з 1995 до 1998 р. на юридичному факультетах Київського університету імені Тараса Шевченка, які закінчив з відзнакою. У Київському університеті працює з 1987 р.: стажистом-викладачем, асистентом (з 1988 р.), доцентом (з 1995 р.), професором (з 2005 р.) історичного факультету. З 2006 р. і нині – завідувач кафедри етнології та краєзнавства. У 1996 – 1999 рр. докторант історичного факультету. У 1995 – 2005 роках декан юридичного факультету Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Кандидат історичних наук (1991 р.), доцент (1996 р.), доктор історичних наук (2004 р.), професор (2006 р.). Заслужений працівник освіти України (2003). Член-кореспондент НАПН України (2016 р.). 

В.П.Капелюшним розроблені та викладаються нормативні курси та спецкурси для студентів історичного факультету: «Зарубіжна етнологія», «Етнологія народів Європи та Америки», «Етногенез народів Азії», «Історія української державності», «Історична етнологія України», «Історія української та зарубіжної культури», «Історична етногеографія.

З 2007 р. й до сьогодні – голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей «Етнологія», «Всесвітня історія» (до червня 2012 р. також «Українознавство (історія)») при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він також є членом спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей «Історія науки і техніки» та «Історія України» при Переяслав- Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.

Під його керівництвом підготовлено 4 доктора і 12 кандидатів історичних наук. В.П.Капелюшний – відповідальний редактор збірника наукових праць «Етнічна історія народів Європи», член редакційних колегій наукових фахових видань: «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія», «Військово-історичний меридіан», «Сторінки історії», «Часопис української історії», збірник наукових праць «Єлисавет», науковий консультант та рецензент багатотомної Енциклопедії сучасної України.

Є автором та співавтором понад 200 наукових, науково-популярних, навчально- методичних праць, публікацій з актуальних проблем вітчизняної історії, української державності, історії держави та права України, історіографії історії України та етнології.

 1. Нариси з історії України: новий погляд. Ч.1. – К.: Вирій, 1996. – 144 с.
 2. Історія держави і права України. – К.: Вентурі, 1996. – 288 с.
 3. Історія українського права. – К.: Олан, 2001. – 216 с.
 4. Замасковані імена: Псевдоніми і криптоніми та проблема атрибуції авторства в історіографії українських національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр. – К.: Нора-Прінт, 2001. – 103 с.
 5. Історія держави і права України: Навчальний посібник у схемах, таблицях та визначеннях основних термінів. – К., 2001. – 224 с.
 6. Правознавство: Навч. посібник. – К.: Інформаційно-правовий центр,2002. – 386 с.
 7. Основи правознавства: Навч. посібник. – К.: Школа, 2003. – 380 с.
 8. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення. – К.: Олан, 2003. – 284 с.
 9. Здобута і втрачена незалежність: Історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917 – 1921 рр.). – К.: Олан, 2003. – 608 с.
 10. Сучасна Україна: історичні, правові, економічні та духовно-культурні аспекти становлення і розвитку. – К.: АПСВ, 2004. – 128 с.
 11. Сучасна Україна: історичні, правові, економічні та духовно-культурні аспекти становлення і розвитку. – Вид. 2-е, виправлене і доповнене. – К.: АПСВ, 2005. – 192 с.
 12. Українська етнологія: Навч. посібник / За ред. В.К. Борисенко. – К.: Либідь, 2007. – 400 с.
 13. Спеціальні історичні дисципліни: довідник. – К.: Либідь, 2008. – 520 с.
 14. Історія України: підручник /Кер. авт. кол. Г.Д. Казьмирчук. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 464 с.
 15. Українознавство: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М.І.Обушного. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 672 с.
 16. История Украины: учебник для высших учебных заведений / Под ред. Г.Д. Казьмирчука. – К.: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2010. – 631 с.
 17. Українська етнологія у європейському контексті (друга половина ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.). Наукове видання. – Вінниця: ТОВ «Німан-ЛТД», 2013. – 208 с.
 18. Історія в термінах і поняттях: довідник /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с.
 19. Українська національно-демократична революція 1917 – 1921 рр. // Бібліотека «Часопису української історії». Серія «Історія України». – Лекція 14. – К.,2014. – 40 с.
 20. Історія України. Курс лекцій / За ред. докт. іст. наук, проф. А.П.Коцура. – Київ-Чернівці: Книги – ХХІ, 2015. – 756 с.
 21. Енциклопедія сучасної України. – К.,2001 – 2016. – ТТ.1 – 17.
 1. Соціальна політика національних урядів України (1917–1920 рр.): історіографія проблеми // Проблеми історії та історіографії України /Наук. ред. проф. Казьмирчук Г.Д. – К.: Логос, 2006.–С.35–39 /співавтор Байлема Т.М./.
 2. Проблема кордонів та формування державної території України в 1917–1921 рр.: історіографічні та історико-правові аспекти // Вісник Академії адвокатури України. – К. – 2006. – Вип.7. – С.10 – 15.
 3. Врангелівщина // Енциклопедія Сучасної України. – К.,2006. – Т.5.–С.198.
 4. Всеукраїнський національний конгрес // Енциклопедія Сучасної України. – К.,2006. – Т.5.–С.214.
 5. Всеукраїнські з‘їзди рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів // Енциклопедія Сучасної України. – К.,2006. – Т.5.–С.217–218.
 6. Гаазька конференція 1922 р. // Енциклопедія Сучасної України. – К.,2006. – Т.5.–С.245.
 7. Гайдамаки // Енциклопедія Сучасної України. – К.,2006. – Т.5.–С.301.
 8. Гайдамацький кінний полк ім. кошового К.Гордієнка // Енциклопедія Сучасної України. – К.,2006. – Т.5.–С.302.
 9. Галицька Соціалістична Радянська Республіка // Енциклопедія Сучасної України. – К.,2006. – Т.5.–С.328 (співавтор М.Р.Литвин).
 10. Галицько–Буковинський курінь Січових Стрільців // Енциклопедія Сучасної України. – К.,2006. – Т.5.–С.334 (співавтор К.Є.Науменко).
 11. Генерал // Енциклопедія Сучасної України. – К.,2006. – Т.5.–С.452.
 12. Генералісимус // Енциклопедія Сучасної України. – К.,2006. – Т.5.–С.453.
 13. Генералітет // Енциклопедія Сучасної України. – К.,2006. – Т.5.–С.453.
 14. Генеральний Секретаріат // Енциклопедія Сучасної України. – К.,2006. – Т.5.–С.455 – 456.
 15. Гетьман // Енциклопедія Сучасної України. – К.,2006. – Т.5.–С.577 – 578.
 16. Головна українська рада // Енциклопедія Сучасної України. – К.,2006. – Т.6. –С.67.
 17. Критика новітніх ревізіоністів національного державотворення в Україні // Етнічна історія народів Європи. – К., 2007.–Вип.23.–С.5–9.
 18. Державні кордони та етнічні межі України: історія та сучасність //Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття.–К.: ІПІЕНД, 2007.–С.437–448.
 19. Актуальні проблеми повсякденного життя миротворців Збройних сил України: 1992 – 2006 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Історія.–2007.–Вип.92.–С.97–100. /співавтор Зайковський А./.

– Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського) / Наукова конференція. – К., 2011 р.

– Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби (1917 – 1921 рр.) / Всеукраїнська наукова конференція. – Черкаси, 2012.

– Foreign Affairs and Trade Cooperation between Korea and Ukraine: Challenges and Prospects. – Seoul, 2012.

– Історія повсякденності: теорія та практика / Всеукраїнська наукова конференція. – Переяслав-Хмельницький, 2012.

– Українська революція 1917 – 1921 років: погляд із сьогодення / Міжнародна наукова конференція. – К., 2013.

– Перша Міжнародна науково-практична конференція «Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених», присвячена 140-річчю від дня народження ректора Університету Святого Володимира Є.В.Спекторського. – К., 2015.