Казьмирчук Марія Григорівна

Доктор історичних наук, професор

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: «Соціальна діяльність ломбардів підросійської України (1886 – 1917 рр.)» (Київ – 2007).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктор історичних наук: «Соціально-економічний розвиток Київської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (Переяслав-Хмельницький – 2012).

Досліджує малодосліджені проблеми з історії України, всесвітньої історії, історіографії, архівознавства та джерелознавства, біографістики, музеєзнавства та туризмознавства.

Народилася 2 серпня 1983 р. у м. Києві. У 2000 р. зі срібною медаллю закінчила київську ЗСШ № 179. З 2000 до 2005 р. навчалася на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила з відзнакою. У 2005–2007 рр. – аспірантка кафедри історії для гуманітарних факультетів КНУ імені Тараса Шевченка. У 2005 р. працювала хранителем фондів Центрального музею Державної прикордонної служби України. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2007 р.: асистентом, доцентом (з 2012 р.) кафедри української історії та етнополітики, доцентом кафедри етнології та краєзнавства (з 2015 р.) Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2012 р.).

М. Г. Казьмирчук розроблені та викладаються нормативні та спеціальні курси для студентів історичного факультету: «Музейний туризм», «Релігійний туризм», «Меморіальний та ностальгічний туризм», «Історія зарубіжної етнології», «Маєткова культура України кінця XVIII – початку ХХ ст.»

Є автором та співавтором понад 250 наукових, науково-популярних, навчально-методичних праць, з актуальних проблем історії України, всесвітньої історії, історіографії, архівознавства та джерелознавства, біографістики, музеєзнавства та туризмознавства.

Монографії, енциклопедії, підручники, навчальні посібники:

 1. Ломбарди України на зламі ХІХ – ХХ ст. – К.: Видавничий дім “Переяслав”, 2004. – 190 с.
 2. Село Кальник: поступ до промислового суспільства (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.). Зошит № ІІ. Документи з історії села / За заг. ред. проф. Г.Д.Казьмирчук. – К.: Логос, 2006. – 60 с.
 3. Роде наш красний: Село Кальник. – Кн. І. Документи й дослідження з історії села (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.). – Київ: Логос, 2006. – 118 с.
 4. Освіта в селі Кальнику з 60-х рр. ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст. – К.: Логос, 2007. – 40 с.
 5. Соціальна діяльність ломбардів підросійської України (1886 – 1917 рр. ). – К.: Логос, 2007. – 155 с.
 6. Роде наш красний. Село Кальник. – Кн. 2. Документи й дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. – К.: Логос, 2008. – 242 с.
 7. Історія України: підручник для іноземних студентів вищих навчальних закладів / В. І. Гусєв, Г.Д. Казьмирчук, В. П. Капелюшний та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 464 с.
 8. Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посібн. для студентів вищ. навч. закл. І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.). – К.: Либідь, 2008. – 520 с.
 9. Історія України: підручник / За ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. – К.: СПД Цимбаленко Є. С., 2009. – 184 с.
 10. Кальницький козацький полк (1648 – 1711 рр.). – К.: СПД Цимбаленко Є. С., 2009. – 98 с.
 11. Назви вулиць Києва в конфлікті ідеологій: Навчально-методичний довідник / За ред. д. і. н., проф. А. П. Коцура К., 2009. – 48 с.
 12. Кінофотофонодокументи в архівознавстві: Навчальний посібник для студентів іст. факультету, за спеціальністю «Архівознавство». – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – 230 с.
 13. Історія України: підручник / Г. Д. Казьмирчук, А. П. Коцур, О. В. Вербовий та ін.; За ред. Г. Д. Казьмирчука. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 695 с.
 14. Роде наш красний: Село Кальник. - Кн. ІІІ. Дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці XVIII - на початку ХХ ст. - К.: Логос, 2010. - 256 с.
 15. Історія України: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів / Наук. ред. та кер. авт. кол. д.і.н., проф. Г. Д. Казьмирчук. – 2-ге вид., виправ. і допов. – К.: Логос, 2010. – 648 с.
 16. Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька, В. Ф. Колесник та ін. / За заг. ред. А. П. Коцур, В. П. Коцур, Н. В. Терес. – Київ – Чернівці: Книги ХХІ, 2010. – 700 с.
 17. История Украины: Учебник для студентов высших учебных заведений / Г. Д. Казьмирчук (рук. авт. колект.), В. Ф. Колесник, А. П. Коцур и др. – К.: Логос, 2010. – 752 с.
 18. Джерела особового походження: підручник. – К.: Логос, 2010. – 242 с.
 19. История Украины: учеб. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / Г. Д. Казьмирчук, В. И. Гусев, В. П. Капелюшный и др.; под ред. Г. Д. Казьмирчука. – К.: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2010. – 631 с.
 20. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг. ред. А. П. Коцура. Укладачі: Т. Ю. Горбань, О. В. Даниленко та ін. – Київ, 2011. – 108 с.
 21. Кальницький козацький полк (1648 – 1711 рр.). – Вид. 2-е виправлене і доповнене видання. – К.: Логос, 2011. – 108 с.
 22. Соціально-економічний розвиток Київської губернії (1861 – 1917 рр.). – К.: Логос, 2011. – 398 с.
 23. Роде наш красний: Село Кальник. – Кн. IV. Документи з історії села (кінець XVIII – на початку ХІХ ст.). – К.: Логос, 2011. – 132 с.
 24. Історія цивілізацій: програма та навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2012. – 128 с.
 25. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг. ред. А. П. Коцура. Укладачі: Т. Ю. Горбань, О. В. Даниленко та ін. – Київ, 2012. – 112 с.
 26. История Украины: Ученик / Г. Д. Казьмирчук, А. П. Коцур, М. Г. Казьмирчук и др.; под ред. Г. Д. Казьмирчука. – 2-е изд. исправл. и дополн. – К.: “ПП” КП” Укр СІЧ, 2013. – 730 с.
 27. Вибрані твори. - Т. IV. – Кн. 2. Село Кальник. Роде наш красний: Дослідження соціальних проблем села Кальника з надавніших часів до наших днів. – К.: ПП «КП»УкрСІЧ», 2013. – 333 с.
 28. Вибрані твори. - К.: ПП «КП»УкрСІЧ», 2013. – Т. IV. – Кн. 1. Документи. – 2013. – 324 с.
 29. Литовсько-польська доба в історії України (кінець ХІV – перша половина ХVІІ ст.): матеріали та методичний посібник для студентів природничих факультетів. – К., 2013. – 44 с.
 30. Етнополітика: підручник. – К.: ПП «КП УкрСіч», 2013. – 360 с.
 31. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг. ред. А. П. Коцура. Укладачі: Т. Ю. Горбань, О. В. Даниленко та ін. – Київ, 2013. – 118 с.
 32. Історія цивілізацій: програма та навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2014. – 132 с.
 33. История Украины: Учебник / Г. Д. Казьмирчук, А. П. Коцур, М. Г. Казьмирчук и др.; под ред. Г. Д. Казьмирчука. – изд. 4-е, исп. и доп. – К.: ПП “КП УкрСІЧ”, 2014. – 744 с.
 34. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг. ред. А. П. Коцура. Укладачі: Т. Ю. Горбань, О. В. Даниленко та ін. – Київ, 2014. – 118 с.
 35. Університет св. Володимира і Тарас Шевченко / Кзьмирчук Г., Казьмирчук М. – К.: УкрСіч, 2014. – 228 с.
 36. Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред. Орлової Т. В. – Вишгород: ПП. Сергійчик М. І., 2014. – 732 с.
 37. Історія Київського університету: монографія / І. В. Верба, О. В. Вербовий, Т. Ю. Горбань та ін.; кер. автор. колект. В. Ф. Колесник. – К.: ВПУ «Київський університет», 2014. – 895 с.
 38. Історія України. Курс лекцій/ За ред. докт. іст. наук, проф. А. П. Коцура. – Київ-Чернівці: Книги – ХХІ, 2015. – 765 с.
 39. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг. ред. А. П.
 40. Коцура. Укладачі: Т. Ю. Горбань, О. В. Даниленко та ін. – Київ, 2015. – 118 с.
 41. Казьмирчук Г. Д. Вибрані твори. Т. 6. «Апостоли правди»: рух декабристів в історичній літературі 1917 – першій половині 30-х рр. ХХ ст. / упорядник М. Г. Казьмирчук. – К.: КПП «КП УкрСІЧ», 2016. - 223 с.
 42. Казьмирчук Г. Д. Вибрані твори. Т. 7. Українське декабристознавство / Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В. / упорядник, д. і. н. М. Г. Казьмирчук. – К.: КПП «КП УкрСІЧ», 2016. - 264 с.

Статті та інші публікації за 2006 – 2016 роки:

 1. Соціальний склад клієнтів міських ломбардів України у 80-х рр. ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. // Проблеми історії та історіографії України: Програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю з Дня незалежності України. 5 квітня 2006 року / Наук. ред. проф. Г.Д.Казьмирчук. – К.: Логос, 2006. – С. 31–35.
 2. “Известия” міських дум як джерело дослідження соціальної діяльності ломбардів України 80-х рр. ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст. // Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. – Вип. ІV.: У 3-х ч. – Ч. 3. Історія / За заг. ред. проф. В.Ф.Колесник. – К.: Логос, 2006. – С. 268–270.
 3. Соціальна діяльність Миколаївського міського ломбарду наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 48. – Вип. 35: Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2006. – С. 101–107.
 4. Жіноча праця в ломбардах України в складі Російської імперії // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 9. Науковий журнал. – Ч. ІІ. – Луганськ, 2006. – С. 91–95.
 5. Джерела з історії ломбардної справи в Україні (1886 – 1917 рр.) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 488 – 497.
 6. Три пдорожі Ярослава Івашкевича до Кальника. // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Вип. 10. – Кіровоград: КДПУ імені Володимира Вінниченка, 2007. – С. 87–92. (Співав. Г.Д. Казьмирчук)
 7. Діяльність ломбардів підросійської України у соціальній сфері у 1886 – 1917 рр. // Проблеми історії та історіографії України: програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю початку Української революції 1917 – 1920 рр., та 95-ти річчя з дня народження д.і.н., проіесора КНУ В.Н. Котова. 18 квітня 2007 р. – К.: Логос, 2007. – С. 35–41. (0,5 д.а.)
 8. Відображення в поезії соціального значення ломбардів українських земель під владою Росії. // Соціальна історія: науковий збірник. – Вип. І. – К.: Логос, 2007. – С. 18–21.
 9. Початкова школа с. Кальника: соціальний аспект (стаття) // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: Донецький державний інститут штучного інтелекту та ін., 2007. – № 2. – С. 39–44.
 10. Умови праці службовців в Одеському приватному ломбарді у 1886 – 1917 рр.(тези) // Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917 – 1920 рр. – Вип. V. – Ч. III. Історія. – К., 2007. – С. 81–83.
 11. Нові джерела про життя й діяльність Я. Івашкевича // Соціальна історія: Науковий збірник. – Вип. III. – К.: Логос, 2008. – С. 139–143.
 12. Деякі аспекти соціальної історії України у другій чверті ХІХ – початку ХХ ст. на прикладі діяльності ломбардів // Часопис української історії / За ред. доктор іст. наук, проф. А. П. Коцура. – К.: Книги – ХХІ, 2008. – Вип. 9. – С. 22–27.
 13. Початкова освіта в Київській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Липовецького повіту) // Сторінки історії: Збірника наукових праць / Відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – Вип. 26. – К.: ІВЦ "Видавництво Політехніка", 2008. – С. 77 – 85.
 14. Кальницький козацький полк в буремні роки Хмельниччини (1648 – 1657 рр.) / Г. Д. Казьмирчук, М. Г. Казьмирчук // Сіверщина в історії України: Наук. зб. – Суми: Видавничий будинок "Еллада", 2008. – С. 58 – 63.
 15. Історична бібліографія / Г. Д. Казьмирчук, М. Г. Казьмирчук // Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посібн. для студентів вищ. навч. закл. І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.). – К.: Либідь, 2008. – С. 54 – 61.
 16. Умови життя та господарської діяльності селян Київської губернії у пореформений період // Часопис української історії / за ред. доктора історичних наук, професора А. П. Коцура. – К., 2009. – Вип. 12. – С. 30 – 37.
 17. Формування станів та особливості їхнього етнічного складу на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. // Часопис української історії / за ред. доктора історичних наук, професора А. П. Коцура. – К., 2009. – Вип. 15. – С. 81 – 90.
 18. Розвиток винокуріння та шинкування у Київській Губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 30. – К.: УНІСЕРВ, 2009. – С. 65 – 69.
 19. Специфіка «пам'ятних книжок» у відображенні соціального розвитку Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – № 97. – К.: Вид-во поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 24 – 26.
 20. Захист робітниками соціальних інтересів на заводах Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць. – К.: Глухів: НЗ "Глухів", 2010. – С. 250 – 253.
 21. Робітничий клас Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: джерела та історіографія // Часопис Української історії / За ред. д.і.н., проф. А. П. Коцура. – Вип. 17. – К., 2010. – С. 77 – 81.
 22. "Подорожні журнали" – джерела про розвиток промисловості Київської губернії кінця ХІХ ст. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 31. – К.: УНІСЕРВ, 2010. – С. 74 – 78.
 23. Особливості досліджень соціального розвитку Київської губернії (1861 – 1917 рр.) // Наукові записки. Серія Історичні науки. – Вип. 13. – Кіровоград: РВВ КДПВ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 241 – 250.
 24. Дореволюційні та радянські дослідження соціально-економічного розвитку Київської губернії пореформеного періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – № 102. – К.: Вид-во поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 24 – 28.
 25. Особливості діяльності корпоративних організацій Київської губернії (1861 – 1917 рр.). // Сіверщина в історії України: зб. наук. праць. – Вип. 4. – К., Глухів: Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 299 – 305.
 26. Місто Кальник під владою греко-католицької єпархії / Г. Д. Казьмирчук, М. Г. Казьмирчук // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки: Збірник наукових праць. – Вип. 30. – Ізмаїл, 2011. – С. 74 – 79.
 27. Проблеми сучасних досліджень соціального розвитку Київської губернії після ліквідації кріпосного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – № 105. – К.: Вид-во поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 18 – 23.
 28. Відновлення класичного університету в Києві та його діяльність у довоєнний період (1933 – 1941 рр.): Монографія / за ред. Г. Д. Казьмирчука. - К.: Логос, 2011. – 108 с.
 29. Структура Київського державного університету в 1933 –1941 рр. // Гілея: Науковий вісник. Зб. наук. праці. – Вип. 54 (№ 11). – К.: НПУД, 2011. – С. 147–152.
 30. Громадська, науково-дослідна та видавнича діяльність у Київському державному університеті в період сталінського режиму // Історичні записки: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. П. Михайлик. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 32. – С. 74 – 83.
 31. Проблеми матеріального забезпечення навчального процесу Київського державного університету у 1933 – 1941 рр. // Часопис української історії / За ред. д.і.н., проф. А. П. Коцура. – Вип. 22. – К., 2012. – С. 59–66.
 32. Караїмські та єврейські громади Київської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки. Серія: історичні науки. – Вип. 17. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 90 – 98.
 33. Таємниці присвоєння імені Київському державному університету (1933 – 1941 рр.) // Наукові записки. Серія: історичні науки. – Вип. 15. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 80 – 89.
 34. Професорсько-викладацький склад відновленого Київського державного університету (1933 – 1941 рр.) // Український історичний журнал. – № 1 (502). – 2012. – С. 102 – 119.
 35. Зарубіжні дослідження з соціально-економічного розвитку Київської губернії пореформеного періоду // Сіверщина в історії України: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – Київ – Глухів: Нац. заповідник „Глухів”, та ін., 2013. – 405 – 407.
 36. Німецькі поселенці у Київській губернії 1861 – 1917 рр. // Гілея: Наук. вісник: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М. Г. Драгоманова, 2013. – Вип. 73. – С. 9 – 12.
 37. Студентство довоєнного Київського університету в 1933 – 1941 рр. // Соціальна історія: Наук. зб. / За ред проф. Г. Д. Казьмирчука. – К.: ПП «КП УкрСІЧ», 2013. – Вип. 9. – С. 13 – 21.
 38. Поляки в соціально-економічному житті Київської губернії (1861–1917 рр.) // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Вип. 18. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 213–220.
 39. Росіяни в соціально-економічному розвитку Київської губернії 1861–1917 рр.// Сумська старовина: науковий журнал з історії та культури України. – Суми: Сумський державний ун-т, Чернігівський національний педагогічний ун-т імені Тараса Шевченка. – Вип. ХL, 2013. – С. 36–43.
 40. «Споборники святої волі» та Кобзар – перегук доль (до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка) // Гілея: Наук. вісник: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 81. – С. 5 – 12.
 41. Коцур А. П. Українські землі в складі Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Лекція 9. / Коцур А. П., Казьмирчук М. Г.: Бібліотека «Часопису української історії»; За заг. ред. А. П. Коцура. – К., 2014. – С. 4 – 11, 52 – 55.
 42. Розділ 3.2 Відновлення класичного університету в Києві та його діяльність у довоєнний період (1933 – 1941) // Історія Київського університету: монографія / І. В. Верба, О. В. Вербовий, Т. Ю. Горбань та ін.; кер. автор. колект. В. Ф. Колесник. – К.: ВПУ «Київський університет», 2014. – С. 321 – 375.
 43. Фотографія у Київському університеті св. Володимира / Казьмирчук М., Казьмирчук Г. // Часопис української історії / За ред. д.і.н., проф. А. П. Коцура. – Вип. 30. – К., 2014. – С. 15 – 21.
 44. Київський державний університет у спогадах викладачів та студентів (1930 – 1960-ті рр.) // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – Вип. 12. – Маріуполь, 2015. – С. 31 – 38.
 45. Новые украинские исследования о декабристах // Известия Иркутского государственного университета. Серия: «История». – 2015. – Том 12. – С. 78 – 87.
 46. Казьмирчук М. Проблема оцінки та використання археологічних пам’яток у туризмі / Марія Казьмирчук, Сергій Палієнко // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К., 2016. – № 48. – С. 97 – 102.
 47. Казьмирчук Г. Кінематографічна цензура в Російській імперіїнаприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Казьмирчук Г., Казьмирчук М. //Наукові записки Кіровоградського педагогічного університету. Серія. Історія. - К., 2016. – Вип. 22. – С. 91 – 98.
 48. Меморіальний і ностальгійний туризм у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». - № 4(131). – 2016. – С. 20 – 31.
 49. Становище робітників цукроварень Правобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 1. ( 231 ) – 2017. – С. 54 – 60.
 50. Розвиток української історичної університетської освіти та науки наприкінці XIX – на початку XX ст. // Гилея. – 2017. – Вип. 116. – С. 12 – 20.
 51. Вивчення музейного туризму у новітніх зарубіжних дослідженнях // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К., 2017. - №. 53. – С. 182 – 189.
 52. Співвідношення релігійного та паломницького туризму у новітніх зарубіжних дослідженнях // Гілея. –2017. – Вип. 125. - № 10. – С. 104 – 109.
 53. Развитие фотографии в Киево-Печерской лавре (середина ХІХ – начало ХХ вв.) // Известия Иркутского госсударственного университета. Серия «История». – 2017. – Т. 22. – С.124 – 133.

Участь у наукових конференціях, круглих столах, грантових програмах останніх років:

V mezinárodna vědecko-praktická konference «Aplikované vědecké novinky – 2009». – 2009.

IV mezinárodna vědecko-praktická konference «Věda a vznik-2008/2009». – Praha. 2009.

V Międzynarodowa naukowi-praktyczna konferencia «Strategiczne pytania światowej naukki» – 2009.

Міжнародна наукова конференція «Українство у світі: Україна є там, де живуть українці» - 2010.

Друга Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: парадигми соціальної історії». – 2011.

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 285-ти річчю обрання Данила Апостола гетьманом Лівобережної України «Історико-культурна спадщина України: минуле і сучасність». – 2012.

Перша Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки». – 2013.

Міжнародна науково-практична конференція поляки на Чернігово-Сіверщині «Свої-чужі», приуроченої до 350-ї річниці східного походу Яна ІІ Казимира. – 2014 р.

Десята Буковинська ювілейна міжнародна історико-краєзнавча конференція (до 75-річчя факультету історії, політології та міжнародних відносин) – 2015.

Круглий стіл «Кирило-Мефодіївське товариство: історична спадщина та сучасність» до 170-річчя заснування. – 2016.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Святий Київ наш великий», присвячена 170-річчю перебування Тараса Шевченка у Києві. – 2016.

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Шевченківська весна» – 2008 – 2016.

Міжнародна науково-практична конференція «Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти» – 2014, 2017.