Казьмирчук Марія Григорівна

Доктор історичних наук, професор

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: «Соціальна діяльність ломбардів підросійської України (1886 – 1917 рр.)» (Київ – 2007).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктор історичних наук: «Соціально-економічний розвиток Київської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (Переяслав-Хмельницький – 2012).

Досліджує малодосліджені проблеми з історії України, всесвітньої історії, історіографії, архівознавства та джерелознавства, біографістики, музеєзнавства та туризмознавства.

Народилася 2 серпня 1983 р. у м. Києві. У 2000 р. зі срібною медаллю закінчила київську ЗСШ № 179. З 2000 до 2005 р. навчалася на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила з відзнакою. У 2005–2007 рр. – аспірантка кафедри історії для гуманітарних факультетів КНУ імені Тараса Шевченка. У 2005 р. працювала хранителем фондів Центрального музею Державної прикордонної служби України. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2007 р.: асистентом, доцентом (з 2012 р.) кафедри української історії та етнополітики, доцентом кафедри етнології та краєзнавства (з 2015 р.) Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2012 р.).

М. Г. Казьмирчук розроблені та викладаються нормативні та спеціальні курси для студентів історичного факультету: «Музейний туризм», «Релігійний туризм», «Меморіальний та ностальгічний туризм», «Історія зарубіжної етнології», «Маєткова культура України кінця XVIII – початку ХХ ст.»

Є автором та співавтором понад 250 наукових, науково-популярних, навчально-методичних праць, з актуальних проблем історії України, всесвітньої історії, історіографії, архівознавства та джерелознавства, біографістики, музеєзнавства та туризмознавства.

Монографії, енциклопедії, підручники, навчальні посібники:

 1. Ломбарди України на зламі ХІХ – ХХ ст. – К.: Видавничий дім “Переяслав”, 2004. – 190 с.
 2. Село Кальник: поступ до промислового суспільства (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.). Зошит № ІІ. Документи з історії села / За заг. ред. проф. Г.Д.Казьмирчук. – К.: Логос, 2006. – 60 с.
 3. Роде наш красний: Село Кальник. – Кн. І. Документи й дослідження з історії села (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.). – Київ: Логос, 2006. – 118 с.
 4. Освіта в селі Кальнику з 60-х рр. ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст. – К.: Логос, 2007. – 40 с.
 5. Соціальна діяльність ломбардів підросійської України (1886 – 1917 рр. ). – К.: Логос, 2007. – 155 с.
 6. Роде наш красний. Село Кальник. – Кн. 2. Документи й дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. – К.: Логос, 2008. – 242 с.
 7. Історія України: підручник для іноземних студентів вищих навчальних закладів / В. І. Гусєв, Г.Д. Казьмирчук, В. П. Капелюшний та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 464 с.
 8. Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посібн. для студентів вищ. навч. закл. І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.). – К.: Либідь, 2008. – 520 с.
 9. Історія України: підручник / За ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. – К.: СПД Цимбаленко Є. С., 2009. – 184 с.
 10. Кальницький козацький полк (1648 – 1711 рр.). – К.: СПД Цимбаленко Є. С., 2009. – 98 с.
 11. Назви вулиць Києва в конфлікті ідеологій: Навчально-методичний довідник / За ред. д. і. н., проф. А. П. Коцура К., 2009. – 48 с.
 12. Кінофотофонодокументи в архівознавстві: Навчальний посібник для студентів іст. факультету, за спеціальністю «Архівознавство». – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – 230 с.
 13. Історія України: підручник / Г. Д. Казьмирчук, А. П. Коцур, О. В. Вербовий та ін.; За ред. Г. Д. Казьмирчука. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 695 с.
 14. Роде наш красний: Село Кальник. - Кн. ІІІ. Дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці XVIII - на початку ХХ ст. - К.: Логос, 2010. - 256 с.
 15. Історія України: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів / Наук. ред. та кер. авт. кол. д.і.н., проф. Г. Д. Казьмирчук. – 2-ге вид., виправ. і допов. – К.: Логос, 2010. – 648 с.
 16. Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька, В. Ф. Колесник та ін. / За заг. ред. А. П. Коцур, В. П. Коцур, Н. В. Терес. – Київ – Чернівці: Книги ХХІ, 2010. – 700 с.
 17. История Украины: Учебник для студентов высших учебных заведений / Г. Д. Казьмирчук (рук. авт. колект.), В. Ф. Колесник, А. П. Коцур и др. – К.: Логос, 2010. – 752 с.
 18. Джерела особового походження: підручник. – К.: Логос, 2010. – 242 с.
 19. История Украины: учеб. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / Г. Д. Казьмирчук, В. И. Гусев, В. П. Капелюшный и др.; под ред. Г. Д. Казьмирчука. – К.: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2010. – 631 с.
 20. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг. ред. А. П. Коцура. Укладачі: Т. Ю. Горбань, О. В. Даниленко та ін. – Київ, 2011. – 108 с.
 21. Кальницький козацький полк (1648 – 1711 рр.). – Вид. 2-е виправлене і доповнене видання. – К.: Логос, 2011. – 108 с.
 22. Соціально-економічний розвиток Київської губернії (1861 – 1917 рр.). – К.: Логос, 2011. – 398 с.
 23. Роде наш красний: Село Кальник. – Кн. IV. Документи з історії села (кінець XVIII – на початку ХІХ ст.). – К.: Логос, 2011. – 132 с.
 24. Історія цивілізацій: програма та навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2012. – 128 с.
 25. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг. ред. А. П. Коцура. Укладачі: Т. Ю. Горбань, О. В. Даниленко та ін. – Київ, 2012. – 112 с.
 26. История Украины: Ученик / Г. Д. Казьмирчук, А. П. Коцур, М. Г. Казьмирчук и др.; под ред. Г. Д. Казьмирчука. – 2-е изд. исправл. и дополн. – К.: “ПП” КП” Укр СІЧ, 2013. – 730 с.
 27. Вибрані твори. - Т. IV. – Кн. 2. Село Кальник. Роде наш красний: Дослідження соціальних проблем села Кальника з надавніших часів до наших днів. – К.: ПП «КП»УкрСІЧ», 2013. – 333 с.
 28. Вибрані твори. - К.: ПП «КП»УкрСІЧ», 2013. – Т. IV. – Кн. 1. Документи. – 2013. – 324 с.
 29. Литовсько-польська доба в історії України (кінець ХІV – перша половина ХVІІ ст.): матеріали та методичний посібник для студентів природничих факультетів. – К., 2013. – 44 с.
 30. Етнополітика: підручник. – К.: ПП «КП УкрСіч», 2013. – 360 с.
 31. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг. ред. А. П. Коцура. Укладачі: Т. Ю. Горбань, О. В. Даниленко та ін. – Київ, 2013. – 118 с.
 32. Історія цивілізацій: програма та навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2014. – 132 с.
 33. История Украины: Учебник / Г. Д. Казьмирчук, А. П. Коцур, М. Г. Казьмирчук и др.; под ред. Г. Д. Казьмирчука. – изд. 4-е, исп. и доп. – К.: ПП “КП УкрСІЧ”, 2014. – 744 с.
 34. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг. ред. А. П. Коцура. Укладачі: Т. Ю. Горбань, О. В. Даниленко та ін. – Київ, 2014. – 118 с.
 35. Університет св. Володимира і Тарас Шевченко / Кзьмирчук Г., Казьмирчук М. – К.: УкрСіч, 2014. – 228 с.
 36. Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред. Орлової Т. В. – Вишгород: ПП. Сергійчик М. І., 2014. – 732 с.
 37. Історія Київського університету: монографія / І. В. Верба, О. В. Вербовий, Т. Ю. Горбань та ін.; кер. автор. колект. В. Ф. Колесник. – К.: ВПУ «Київський університет», 2014. – 895 с.
 38. Історія України. Курс лекцій/ За ред. докт. іст. наук, проф. А. П. Коцура. – Київ-Чернівці: Книги – ХХІ, 2015. – 765 с.
 39. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг. ред. А. П.
 40. Коцура. Укладачі: Т. Ю. Горбань, О. В. Даниленко та ін. – Київ, 2015. – 118 с.
 41. Казьмирчук Г. Д. Вибрані твори. Т. 6. «Апостоли правди»: рух декабристів в історичній літературі 1917 – першій половині 30-х рр. ХХ ст. / упорядник М. Г. Казьмирчук. – К.: КПП «КП УкрСІЧ», 2016. - 223 с.
 42. Казьмирчук Г. Д. Вибрані твори. Т. 7. Українське декабристознавство / Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В. / упорядник, д. і. н. М. Г. Казьмирчук. – К.: КПП «КП УкрСІЧ», 2016. - 264 с.
 43. Казьмирчук Г., Казьмирчук М., Рябцева Я. Казьмирчук Григорій Вибрані твори. - К.: ПП "КП Укр СІЧ", 2017. - Т. 8. "Кальник – столиця України…". 2017. – 352 с.
 44. Казьмирчук М. Г. Київська фотографія на рубежі ХІХ - ХХ ст.: конкурент живопису чи прогресивне явище // Другі києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти: Зб. Матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2017. – С. 348 – 354.
 45. Казьмирчук М. Г. Об’єкти темного туризму в Києві: зарубіжний та вітчизняний досвід використання  // Дні науки історичного факультету – 2017 (до 200-річчя з дня народження М.І. Костомарова): Матеріали Х Міжнародної наукової конференції. – К., 2017. – С. 125 – 129.
 46. Казьмирчук Г. Казьмирчук М. Григорій Казьмирчук. Вибрані твори. – К.: ПП КП УкрСІЧ, 2018. – Т. 10. Вступ до університетських студій: Нариси та інформаційні документи. – 2018. - 196 c.
 47. Казьмирчук Г., Казьмирчук М., Рябцева Я. Григорій Казьмирчук. Вибрані праці. Т. 11. Кальницький козацький полк (1648 – 1712 рр.). – К.: КП ПП «УкрСІЧ», 2000 – 2019. – 174 с.
 48. Казьмирчук Г., Казьмирчук М. Сучасна історіографія Кальницького козацького полку (1648–1712 рр.) // Гетьманська Україна між Польщею, Росією та Туреччиною: монографія. – Ніжин, Ніжинський національний педагогічний університет імені М. Гоголя. – С. 67 – 97.
 49. Казьмирчук Г., Казьмирчук М., Рябцева Я. Казьмирчук Григорій. Вибрані твори. – К.: ПП “КП УкрСІЧ”, 2019. – Т. 11. Кальницький козацький полк (1648–1712 р.р.) /. – 4-е випр. й доп. електронне вид.; ред. Т.І. Моторна. – К., 2019. – 178 с. Режим доступу – р https://library.vn.ua/e-library/katalog/kazmirchuk-g.-kalniczkij-kozaczkij-polk
 50. Казьмирчук М. Байкове кладовище як об’єкт меморіального та ностальгійного туризму // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 березня 2020 р.) / Редкол.: О. П. Реєнт (голова), В. П. Капелюшний, І. К. Патриляк, О. П. Гончаров, Н. В. Терес. – К.: «Фоліант», 2020. С. 221 – 227.
 51. Казьмирчук М. Г. Релігійний туризм: Навчально-методичний комплекс. – Київ: «ПП«КП»Укр. СІЧ», 2021. – 34 с.
 52. Казьмирчук Г., Казьмирчук М., Рябцева Я. Кальницький козацький полк (1648-1712 рр.): 5 вид. – К.: ПП «КП УкрСІЧ», 2021. – 276 с.
 53. Казьмирчук М. Г. Релігійний туризм: Навчально-методичний комплекс. – Київ: «ПП«КП»Укр. СІЧ», 2021. – 34 с.
 54. Казьмирчук Г., Казьмирчук М., Рябцева Я. Кальник - наша свята, праотча земле. Т. 12. Казьмирчук Г. Д. Вибрані твори. К.: УкрСІЧ, 2021. 419 с.
 1. Соціальний склад клієнтів міських ломбардів України у 80-х рр. ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. // Проблеми історії та історіографії України: Програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю з Дня незалежності України. 5 квітня 2006 року / Наук. ред. проф. Г.Д.Казьмирчук. – К.: Логос, 2006. – С. 31–35.
 2. “Известия” міських дум як джерело дослідження соціальної діяльності ломбардів України 80-х рр. ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст. // Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. – Вип. ІV.: У 3-х ч. – Ч. 3. Історія / За заг. ред. проф. В.Ф.Колесник. – К.: Логос, 2006. – С. 268–270.
 3. Соціальна діяльність Миколаївського міського ломбарду наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 48. – Вип. 35: Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2006. – С. 101–107.
 4. Жіноча праця в ломбардах України в складі Російської імперії // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 9. Науковий журнал. – Ч. ІІ. – Луганськ, 2006. – С. 91–95.
 5. Джерела з історії ломбардної справи в Україні (1886 – 1917 рр.) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 488 – 497.
 6. Три пдорожі Ярослава Івашкевича до Кальника. // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Вип. 10. – Кіровоград: КДПУ імені Володимира Вінниченка, 2007. – С. 87–92. (Співав. Г.Д. Казьмирчук)
 7. Діяльність ломбардів підросійської України у соціальній сфері у 1886 – 1917 рр. // Проблеми історії та історіографії України: програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю початку Української революції 1917 – 1920 рр., та 95-ти річчя з дня народження д.і.н., проіесора КНУ В.Н. Котова. 18 квітня 2007 р. – К.: Логос, 2007. – С. 35–41. (0,5 д.а.)
 8. Відображення в поезії соціального значення ломбардів українських земель під владою Росії. // Соціальна історія: науковий збірник. – Вип. І. – К.: Логос, 2007. – С. 18–21.
 9. Початкова школа с. Кальника: соціальний аспект (стаття) // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: Донецький державний інститут штучного інтелекту та ін., 2007. – № 2. – С. 39–44.
 10. Умови праці службовців в Одеському приватному ломбарді у 1886 – 1917 рр.(тези) // Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917 – 1920 рр. – Вип. V. – Ч. III. Історія. – К., 2007. – С. 81–83.
 11. Нові джерела про життя й діяльність Я. Івашкевича // Соціальна історія: Науковий збірник. – Вип. III. – К.: Логос, 2008. – С. 139–143.
 12. Деякі аспекти соціальної історії України у другій чверті ХІХ – початку ХХ ст. на прикладі діяльності ломбардів // Часопис української історії / За ред. доктор іст. наук, проф. А. П. Коцура. – К.: Книги – ХХІ, 2008. – Вип. 9. – С. 22–27.
 13. Початкова освіта в Київській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Липовецького повіту) // Сторінки історії: Збірника наукових праць / Відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – Вип. 26. – К.: ІВЦ "Видавництво Політехніка", 2008. – С. 77 – 85.
 14. Кальницький козацький полк в буремні роки Хмельниччини (1648 – 1657 рр.) / Г. Д. Казьмирчук, М. Г. Казьмирчук // Сіверщина в історії України: Наук. зб. – Суми: Видавничий будинок "Еллада", 2008. – С. 58 – 63.
 15. Історична бібліографія / Г. Д. Казьмирчук, М. Г. Казьмирчук // Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посібн. для студентів вищ. навч. закл. І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.). – К.: Либідь, 2008. – С. 54 – 61.
 16. Умови життя та господарської діяльності селян Київської губернії у пореформений період // Часопис української історії / за ред. доктора історичних наук, професора А. П. Коцура. – К., 2009. – Вип. 12. – С. 30 – 37.
 17. Формування станів та особливості їхнього етнічного складу на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. // Часопис української історії / за ред. доктора історичних наук, професора А. П. Коцура. – К., 2009. – Вип. 15. – С. 81 – 90.
 18. Розвиток винокуріння та шинкування у Київській Губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 30. – К.: УНІСЕРВ, 2009. – С. 65 – 69.
 19. Специфіка «пам'ятних книжок» у відображенні соціального розвитку Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – № 97. – К.: Вид-во поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 24 – 26.
 20. Захист робітниками соціальних інтересів на заводах Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць. – К.: Глухів: НЗ "Глухів", 2010. – С. 250 – 253.
 21. Робітничий клас Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: джерела та історіографія // Часопис Української історії / За ред. д.і.н., проф. А. П. Коцура. – Вип. 17. – К., 2010. – С. 77 – 81.
 22. "Подорожні журнали" – джерела про розвиток промисловості Київської губернії кінця ХІХ ст. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 31. – К.: УНІСЕРВ, 2010. – С. 74 – 78.
 23. Особливості досліджень соціального розвитку Київської губернії (1861 – 1917 рр.) // Наукові записки. Серія Історичні науки. – Вип. 13. – Кіровоград: РВВ КДПВ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 241 – 250.
 24. Дореволюційні та радянські дослідження соціально-економічного розвитку Київської губернії пореформеного періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – № 102. – К.: Вид-во поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 24 – 28.
 25. Особливості діяльності корпоративних організацій Київської губернії (1861 – 1917 рр.). // Сіверщина в історії України: зб. наук. праць. – Вип. 4. – К., Глухів: Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 299 – 305.
 26. Місто Кальник під владою греко-католицької єпархії / Г. Д. Казьмирчук, М. Г. Казьмирчук // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки: Збірник наукових праць. – Вип. 30. – Ізмаїл, 2011. – С. 74 – 79.
 27. Проблеми сучасних досліджень соціального розвитку Київської губернії після ліквідації кріпосного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – № 105. – К.: Вид-во поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 18 – 23.
 28. Відновлення класичного університету в Києві та його діяльність у довоєнний період (1933 – 1941 рр.): Монографія / за ред. Г. Д. Казьмирчука. - К.: Логос, 2011. – 108 с.
 29. Структура Київського державного університету в 1933 –1941 рр. // Гілея: Науковий вісник. Зб. наук. праці. – Вип. 54 (№ 11). – К.: НПУД, 2011. – С. 147–152.
 30. Громадська, науково-дослідна та видавнича діяльність у Київському державному університеті в період сталінського режиму // Історичні записки: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. П. Михайлик. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 32. – С. 74 – 83.
 31. Проблеми матеріального забезпечення навчального процесу Київського державного університету у 1933 – 1941 рр. // Часопис української історії / За ред. д.і.н., проф. А. П. Коцура. – Вип. 22. – К., 2012. – С. 59–66.
 32. Караїмські та єврейські громади Київської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки. Серія: історичні науки. – Вип. 17. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 90 – 98.
 33. Таємниці присвоєння імені Київському державному університету (1933 – 1941 рр.) // Наукові записки. Серія: історичні науки. – Вип. 15. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 80 – 89.
 34. Професорсько-викладацький склад відновленого Київського державного університету (1933 – 1941 рр.) // Український історичний журнал. – № 1 (502). – 2012. – С. 102 – 119.
 35. Зарубіжні дослідження з соціально-економічного розвитку Київської губернії пореформеного періоду // Сіверщина в історії України: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – Київ – Глухів: Нац. заповідник „Глухів”, та ін., 2013. – 405 – 407.
 36. Німецькі поселенці у Київській губернії 1861 – 1917 рр. // Гілея: Наук. вісник: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М. Г. Драгоманова, 2013. – Вип. 73. – С. 9 – 12.
 37. Студентство довоєнного Київського університету в 1933 – 1941 рр. // Соціальна історія: Наук. зб. / За ред проф. Г. Д. Казьмирчука. – К.: ПП «КП УкрСІЧ», 2013. – Вип. 9. – С. 13 – 21.
 38. Поляки в соціально-економічному житті Київської губернії (1861–1917 рр.) // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Вип. 18. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 213–220.
 39. Росіяни в соціально-економічному розвитку Київської губернії 1861–1917 рр.// Сумська старовина: науковий журнал з історії та культури України. – Суми: Сумський державний ун-т, Чернігівський національний педагогічний ун-т імені Тараса Шевченка. – Вип. ХL, 2013. – С. 36–43.
 40. «Споборники святої волі» та Кобзар – перегук доль (до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка) // Гілея: Наук. вісник: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 81. – С. 5 – 12.
 41. Коцур А. П. Українські землі в складі Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Лекція 9. / Коцур А. П., Казьмирчук М. Г.: Бібліотека «Часопису української історії»; За заг. ред. А. П. Коцура. – К., 2014. – С. 4 – 11, 52 – 55.
 42. Розділ 3.2 Відновлення класичного університету в Києві та його діяльність у довоєнний період (1933 – 1941) // Історія Київського університету: монографія / І. В. Верба, О. В. Вербовий, Т. Ю. Горбань та ін.; кер. автор. колект. В. Ф. Колесник. – К.: ВПУ «Київський університет», 2014. – С. 321 – 375.
 43. Фотографія у Київському університеті св. Володимира / Казьмирчук М., Казьмирчук Г. // Часопис української історії / За ред. д.і.н., проф. А. П. Коцура. – Вип. 30. – К., 2014. – С. 15 – 21.
 44. Київський державний університет у спогадах викладачів та студентів (1930 – 1960-ті рр.) // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – Вип. 12. – Маріуполь, 2015. – С. 31 – 38.
 45. Новые украинские исследования о декабристах // Известия Иркутского государственного университета. Серия: «История». – 2015. – Том 12. – С. 78 – 87.
 46. Казьмирчук М. Проблема оцінки та використання археологічних пам’яток у туризмі / Марія Казьмирчук, Сергій Палієнко // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К., 2016. – № 48. – С. 97 – 102.
 47. Казьмирчук Г. Кінематографічна цензура в Російській імперіїнаприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Казьмирчук Г., Казьмирчук М. //Наукові записки Кіровоградського педагогічного університету. Серія. Історія. - К., 2016. – Вип. 22. – С. 91 – 98.
 48. Меморіальний і ностальгійний туризм у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». - № 4(131). – 2016. – С. 20 – 31.
 49. Становище робітників цукроварень Правобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 1. ( 231 ) – 2017. – С. 54 – 60.
 50. Розвиток української історичної університетської освіти та науки наприкінці XIX – на початку XX ст. // Гилея. – 2017. – Вип. 116. – С. 12 – 20.
 51. Вивчення музейного туризму у новітніх зарубіжних дослідженнях // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К., 2017. - №. 53. – С. 182 – 189.
 52. Співвідношення релігійного та паломницького туризму у новітніх зарубіжних дослідженнях // Гілея. –2017. – Вип. 125. - № 10. – С. 104 – 109.
 53. Развитие фотографии в Киево-Печерской лавре (середина ХІХ – начало ХХ вв.) // Известия Иркутского госсударственного университета. Серия «История». – 2017. – Т. 22. – С.124 – 133.
 54. Казьмирчук М. Г. Становище робітників цукроварень Правобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 1(231). – 2017. – С. 54 – 60. 
 55. Казьмирчук М. Г. Розвиток української історичної університетської освіти та науки наприкінці XIX – на початку XX ст. // Гілея. – 2017. – Вип. 116. – С. 12 – 20. 
 56. Казьмирчук М. Г. Вивчення музейного туризму у новітніх зарубіжних дослідженнях // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К., 2017. - №. 53. – С. 182 – 189. 
 57. Казьмирчук М. Г. Співвідношення релігійного та паломницького туризму у новітніх зарубіжних дослідженнях // Гілея. –2017. – Вип. 125. - № 10. – С. 104 – 109. 
 58. Казьмирчук М. Музеї Фінляндії на українському туристичному ринку. // Етнічна історія народів Європи. – 2018. – Вип. 55. – С. 136 – 138. 
 59. Казьмирчук М. Orthodox religious traditions and history of orthodox pilgrimage in Ukraine // Часопис української історії . – 2019. - № 39. – С. 72- 81.
 60. Казьмирчук Г. Д, Казьмирчук М. Г. Новітня українська історіографія Гадяцької угоди 1658 р.: досягнення й проблеми вивчення // Гілея: Наук. вісник: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 141. (№ 2) Ч. 1. Історичні науки. – C. 62 – 68.
 61. Казьмирчук Г. Декабристи і Тарас Шевченко в працях дослідників Шевченкового університету / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. -  Вип. 1(22). - К.; ВПЦ Київ. ун-т, 2019. - С.137 - 153.
 62. Гончаров О., Казьмирчук М. Краєзнавчі дослідження професора Г.Д. Казьмирчука (до 75-річчя від дня народження) // Краєзнавство. № 2. 2019. С. 72 – 78.
 63. Kazmyrchuk M. Ukrainian manorial estates culture in the researches at the end of the XIXth and the beginning of the XXth centuries. Східноєвропейський історичний вісник [East European Historical Bulletin], 2019. – Вип. 13. - С. 60-67. Web of Sciense.
 64. Коцур А., Казьмирчук М. Історична спадщина Г. Д. Казьмирчука (з нагоди 75-річчя з дня народження) // Часопис української історії. – 2019. – Вип. 40.– С. 148 – 154. 
 65. Kazmyrchuk M. Jews and landownership in the Kiev Governorate at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries. // Східноєвропейський історичний вісник [East European Historical Bulletin], 2020. – Вип. 15. - С. 72-80. Web of Sciense
 66. Казьмирчук Г. Д., Казьмирчук М. Г. Періодизація вивчення історії руху декабристів (1825–2020 рр.) // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 156 (№ 5). – С. 54 – 61. 
 67. Казьмирчук Г., Казьмирчук М., Рябцева Я. «Споборники святої волі» з когорти декабриста Павла Пестеля // Гілея. 2021. – Вип. 160 (№ 1 – 2). Ч. 1. – C. 74 – 80. 
 68. Казьмирчук М. Новітні історико-краєзнавчі дослідження маєткової культури України // Етнічна історія народів Європи. 2021. Вип. 63. С.128 – 143.
 69. Казьмирчук Г., Казьмирчук М., Рябцева Я. Тульчинські сподвижники П. І. Пестеля: М. І. Лорер та О. П. Юшневський (до 200-річчя заснування Південного товариства «царів волі») // Часопис української історії. 2021. Вип. 44. С. 27 – 36.
 70. Казьмирчук М., Мех Н. Маєткова культура України у сучасних гуманітарних та природничих дослідженнях // Український історичний журнал. - 2021. - Число 3. - С. 157 - 169. Web of Science
 71. Казьмирчук М. Г. Дослідження маєткової культури України у радянський період // Сторінки історії. 2021. № 52. С. 270 – 283. Web of Science.
 72. Казьмирчук М. Виноуріння у Київській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. № 2 (149). 2021. С. 24 – 29. 
 73. Казьмирчук Марія Поняття «маєток» в українській культурі наприкінці XVIII – на початку XX ст. // Етнічна історія народів Європи. Вип. 66. 2022. С. 7 – 15. Web of Science.
 74. Казьмирчук М., Мех Н. Періодизація розвитку маєткової культури України (XVIII – початок XX ст.) // Український історичний журнал. - 2022. - Число 3. - С. 134. Web of Science.

Участь у наукових конференціях, круглих столах, грантових програмах останніх років:

V mezinárodna vědecko-praktická konference «Aplikované vědecké novinky – 2009». – 2009.

IV mezinárodna vědecko-praktická konference «Věda a vznik-2008/2009». – Praha. 2009.

V Międzynarodowa naukowi-praktyczna konferencia «Strategiczne pytania światowej naukki» – 2009.

Міжнародна наукова конференція «Українство у світі: Україна є там, де живуть українці» - 2010.

Друга Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: парадигми соціальної історії». – 2011.

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 285-ти річчю обрання Данила Апостола гетьманом Лівобережної України «Історико-культурна спадщина України: минуле і сучасність». – 2012.

Перша Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки». – 2013.

Міжнародна науково-практична конференція поляки на Чернігово-Сіверщині «Свої-чужі», приуроченої до 350-ї річниці східного походу Яна ІІ Казимира. – 2014 р.

Десята Буковинська ювілейна міжнародна історико-краєзнавча конференція (до 75-річчя факультету історії, політології та міжнародних відносин) – 2015.

Круглий стіл «Кирило-Мефодіївське товариство: історична спадщина та сучасність» до 170-річчя заснування. – 2016.

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Шевченківська весна» – 2008 – 2016.

Казьмирчук М. Г. Т. Г. Шевченко та київські фотографи // Всеукраїнська науково-практична конференція «Святий Київ наш великий», присвячена 170-річчю перебування Тараса Шевченка у Києві. (Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка), 10 листопада 2016 р.

Казьмирчук М. Г. Особові архівні справи викладачів Київського державного університету як джерела вивчення періоду сталінських репресій (1933 – 1941 рр.). // Всеукраїнська наукова конференція «Сімнадцяті джерелознавчі читання», присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського, 16 листопада 2016 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти» – 2014, 2017.

Казьмирчук М. Г. Київська фотографія на рубежі ХІХ - ХХ ст.: конкурент живопису чи прогресивне явище // Міжнародна науково-практична конференція «Другі києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти», 29 березня 2017 року.

Казьмирчук М. Г. Об’єкти темного туризму в Києві: зарубіжний та вітчизняний досвід використання  // X міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки історичного факультету – 2017» (на честь 200-річчя з дня народження М.І. Костомарова) 11 травня 2017 р.

Сучасний стан вивчення матеріального забезпечення євреїв Київської губернії у 1917 – 1918 рр. // «Всеукраїнські Вісімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 100-річчю Української революції». 15 листопада 2017 року

Музеї Фінляндії на українському туристичному ринку // Міжнародна наукова конференція «Фінляндія - 100 років незалежності», 17-18 листопада 2017 р.

Декабристи і Шевченко в новітніх дослідженнях вчених Київського університету // Міжнародна науково-практична конференція до 204-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка «Рецепція творчості Тараса Шевченка: Історико-літературний дискурс», 13 – 14березня 2018 року, Київ.

Музейний туризм Києва: перспективи та тенденції // XVІ міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2018» (Секція «Історія»), 15 березня 2018 року. Київ.

Новітня українська історіографія Гадяцької угоди 1658 р.: досягнення й проблеми вивчення // Міжнародна наукова конференція «Культура та історія Козаччини. З 360-річчя підписання Гадяцької угоди», Вроцлав, 1 грудня 2018 р. Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Kultura i historia Kozaczyzny. W 360 rocznicę podpisania ugody hadziackiej». 

Розвиток туризму в Чорнобильській зоні відчуження: проблеми та перспективи // XVІІ міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна-2019»  (Секція «Історія»). 15 березня 2019.

Розвиток релігійного туризму в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурний туризм: український та світовий досвід» 5 квітня 2019.

Mariia Kazmirciuk «Cele mai noi cercetări istoriografice ucrainene pe tema cazacilor dunăreni» // Міжнародна конференція Conferința internațională «CAZACII DUNĂRENI: ORIGINI ȘI CONVIEȚUIRE ÎN DOBROGEA DE NORD», Румунія, Tulcea, 6 Aprilie 2019.

Казьмирчук М. Байкове кладовище як об’єкт меморіального та ностальгійного туризму // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 березня 2020 р.) / Редкол.: О. П. Реєнт (голова), В. П. Капелюшний, І. К. Патриляк, О. П. Гончаров, Н. В. Терес. – К.: «Фоліант», 2020. С. 221 – 227.

Казьмирчук М. Виноуріння у Київській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Міжнародна конференція «Алкоголь і тверезість: минуле і сучасне» 4-5 березня 2021.

Архівні документи ЦДІАК України щодо дослідження проблем соціально-економічного розвитку Київської губернії (1860 – 1917 рр.) // ХХІ Джерелознавчі читання «Актуальні проблеми розвитку архівознавства, джерелознавства та документознавства: виклики цифрового суспільства», Київ, 7 грудня 2021 р.

Перспективи розвитку зеленого аграрного туризму в Україні // Друга  міжнародна науково-практична конференція історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід, Київ, 11 лютого 2022 р. 

Українці в Словаччині: проблеми та перспективи дослідження // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми історії зарубіжних країн і новий та новітній час», 10 травня 2022 р. Київ.