Конта Ростислав Михайлович

Доктор історичних наук, професор

Curriculum vitae

 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: «Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині ХІХ століття: історіографія проблеми» (Київ – 2004).

 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук: «Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940 рр.): історіографія» (Київ – 2015).

 

Сфера наукових інтересів: історія розвитку національної ідеї в Україні в ХІХ столітті; етнологічні дослідження в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові.

Народився 22 січня 1977 року в с. Пролетарське Коропського району Чернігівської області. У 1994 р. закінчив із золотою медаллю Атюшівську середню школу Коропського району Чернігівської області. З 1994 по 1999 р. навчався на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив з відзнакою. 2001 року вступив до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яку закінчив у 2004 році у зв’язку із достроковим захистом дисертації. 2003-2004 рр. - асистент кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету. 2006 – 2008 рр. доцент кафедри філософії та гуманітарних дисциплін Українського державного університету економіки та фінансів. З 2007 р. – асистент, а з 2008 р. доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидат історичних наук (2004 р.), доцент (2008 р.), доктор історичних наук (2015 р.).

 

Р.М.Контою розроблені та викладаються нормативні курси та спецкурси для студентів історичного факультету: «Звичаєва культура українців», «Прикладна етнологія», «Історія української етнології до кінця ХІХ століття», «Українська етнологія», «Етнологія».

 

Є автором та співавтором близько 100 наукових праць з історії етнологічної науки в Україні, публікацій з історіографії історії України та етнології.

Монографії, енциклопедії, підручники, навчальні посібники:

 

 1. Етнологічні дослідження в Науковому товаристві мені Шевченка у Львові (1892-1940): історіографія» : монографія / Ростислав Конта. – К.: «ВАДЕКС», 2014. – 455 с.
 2. Етнополітологія: навчально-методичний комплекс. - К.: ВАДЕКС, 2018. – 38 с.
 3. Українська історія в творчій спадщині Івана Франка. - К.: ВАДЕКС, 2022. – 236 с. (співавтор – І. Мохнатюк).
 1. Внесок Володимира Гнатюка у розвиток української етнології: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 30. – К., 2009. – С. 45–53.
 2. Етнологічна діяльність Федора Вовка: радянська історіографія // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 36. – К.: УНІСЕРВ, 2011. – С. 29–35.
 3. Наукові здобутки Зенона Кузелі як етнолога – члена Наукового товариства ім. Шевченка: діаспорна історіографія // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 37. – К.: УНІСЕРВ, 2012. – С. 57–62.
 4. Федір Вовк та його внесок у розвиток етнології: сучасна вітчизняна історіографія кінця ХХ століття // Археологія і давня історія України. – Вип. 9. Історія археології: дослідники та наукові центри. – К.: Стародавній Світ, 2012. – С. 131–134.
 5. Етнологічна наукова спадщина Зенона Кузелі: сучасна вітчизняна історіографія ХXI століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.,: ВПЦ «Київський університет». –  Вип. 112. – 2012. – С. 19–22.
 6. Етнологічні здобутки Федора Вовка: сучасна вітчизняна історіографія ХXI століття // Література та культура Полісся. – Вип. 71: Регіональні проблеми розвитку літератури, історії та культури у загальноукраїнському контексті / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – С. 286–294.
 7. Етнологічна діяльність Зенона Кузелі в Науковому товаристві ім. Шевченка: дорадянська історіографія // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – № 4 (64). – 2012. – С. 89–92.
 8. Наукове товариство ім. Шевченка та етнографічна проблематика на сторінках «Літературно-наукового вісника» на початку ХХ ст. // Київська старовина. – 2012. – № 5–6. – С. 231–236.
 9. Етнологічна діяльність Федора Вовка в Науковому товаристві ім. Шевченка: дорадянська та діаспорна історіографія // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2 (199). – С. 40–43.
 10. Реформування Наукового товариства ім. Шевченка та розвиток української етнології в 1892-1898 рр. (на матеріалах «Записок НТШ») // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 39. – К.: УНІСЕРВ, 2013. – С. 29–34.
 11. Історіографічний аналіз розвитку етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка на матеріалах «Записок НТШ» (1914–1940 рр.) // Наукові записки: [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – (Серія педагогічні та історичні науки). – Випуск CVI (106). – С. 248–254.
 12. Етнологічні здобутки Зенона Кузелі: сучасна вітчизняна історіографія кінця ХХ століття // Література та культура Полісся. – Вип. 72: Історія та культура: загальноукраїнський та провінційний вимір / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – С. 253261.
 13. Дослідження проблеми розвитку української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка на сторінках «Записок НТШ» (1906–1913 рр.) // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – № 1 (65). – 2013. – С. 123–129.
 14. Заснування «Літературно-наукового вісника» та його значення в контексті висвітлення етнологічних здобутків членів Наукового товариства ім. Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.: ВПЦ «Київський університет». -  Вип. 2 (115). – 2013. – С. 25–28.
 15. Висвітлення питання етнологічних досліджень в Науковому товаристві ім. Шевченка в кінці ХІХ ст. (на матеріалах «Літературно-наукового вісника») // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. –№ 3 (67). – 2013. – С. 89–95.
 16. Реформування «Літературно-наукового вісника» та проблема висвітлення етнографічних досліджень в Науковому товаристві ім. Шевченка // Вісник Книжкової палати. – 2013 – № 10. – С. 36–38.
 17. «Записки НТШ» як джерело до історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Краєзнавство. – 2013. – № 3. – С. 5–12.
 18. Збирання етнографічних матеріалів в Науковому товаристві ім. Шевченка у світлі матеріалів «Літературно-наукового вісника» (1898-1906 рр.) // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – Вип. 73. – 2013. – С. 101–103.
 19. «Хроніки НТШ» як джерело до висвітлення етнологічного наукового доробку членів Наукового товариства ім. Шевченка // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. XXXVII. – С. 278–282.
 20. Суспільно-політичний аспект розвитку української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (на матеріалах «Хронік НТШ») // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 40. – К.: УНІСЕРВ, 2013. – С. 8–13.
 21. Висвітлення етнологічних здобутків І. Франка в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові: дорадянська міжвоєнна історіографія // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 41. – К.: УНІСЕРВ, 2013. – С. 138–141 (співавтор - О. Маслюк)
 22. Наукові здобутки вчених Київського університету // Історія Київського університету: монографія / І.В. Верба, О.В. Вербовий, Т.Ю. Горбань та ін.; кер. авт. кол. В.Ф. Колесник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С. 652–700.
 23. Заснування «Хроніки НТШ» та їх значення як джерела до історіографічного дослідження розвитку української етнології в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – Ч. 3. – С. 162–166.
 24. Історіографічні та бібліографічні узагальнення наукової спадщини І. Франка в дослідженнях сучасних вітчизняних вчених: етнологічний аспект // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 42. – К.: УНІСЕРВ, 2014. – С. 53–59.
 25. Розвиток етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (1914-1939 рр.): втрати та нереалізовані можливості (на матеріалах «Хроніки НТШ») // Вісник Книжкової палати. –2014. – № 6. – С. 29–32.
 26. Етнографічні дослідження в Науковому товаристві ім. Шевченка на початку ХХ ст. (на матеріалах «Хроніки НТШ») // Записки історичного факультету. – Одеса, 2013. – Вип. 24 – С. 162–173.
 27. Розвиток української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка на початку ХХ ст. (на матеріалах «Хроніки НТШ») // Black Sea. Scientific journal of academic research. Multidisciplinary journal. – Tbilisi, September-October 2014. – Volume 16 – Issue 09. – P. 95–99.
 28. Eтнографічно-краєзнавчий аспект етнологічної науково-організаційної діяльності М. Грушевського: історіографія // The Caucasus. Economical and social analysis journal of Southern Caucasus. Historical Sciences. – Tbilisi, September-October 2014. – Volume 04. – Issue 05. – P. 12–16.
 29. Етнографічне музейництво в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.) на сторінках його видань // Black Sea. Scientific journal of academic research. Multidisciplinary journal. – Tbilisi, November 2014. – Volume 18 – Issue 11. – P. 4–9.
 30. Сучасний стан та перспективи історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (1892-1940 рр.) // Література та культура Полісся. – Вип. 76. Серія «Історичні науки». – № 2 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – С. 334–344.
 31. Реформування Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.) в історико-етнологічних оцінках // The Caucasus. Economical and social analysis journal of Southern Caucasus. Historical Sciences. – Tbilisi, November-December 2014 – Volume 05. – Issue 06. – P. 4–7.
 32. Проблема исследования развития этнологии в Научном обществе им. Шевченко (1892–1940 гг.) // Международная научно-практическая конференция «VI Международная конференция посвященная проблемам общественных наук», г. Москва, 22-23 марта 2013 г. – М.: Центр гуманитарных исследований «Социум». – С. 57–60.
 33. Видання Наукового товариства імені Шевченка у Львові як історіографічне джерело до вивчення розвитку української етнології // «Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.  Львів, 31 січня – 01 лютого 2014 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук» 2014. – С. 75-79.
 34. Проблема етногенезу в науковій спадщині М. Грушевського: історіографія // Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 14-15 листопада 2014 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. – С. 23–26.
 35. Рецензія на навчальний посібник Михайла Глушка «Історія народної культури українців : навчальний посібник». – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 416 с. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 46. – К.: УНІСЕРВ, 2015. – С. 191–192 (співавтор – В. Капелюшний)
 36. Формування та сучасний стан єзидів в Україні як окремої етноконфесійної групи: теоретико-методологічні аспекти // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 47. – К.: УНІСЕРВ, 2015. – С. 85–89 (співавтор – В. Люлька).
 37. Причини конфліктів у Науковому товаристві імені Шевченка у Львові та їх наслідки для організації етнологічних досліджень: історіографія // Історіографічні дослідження в Україні [Текст] : науковий збірник / Інститут історії України НАН України. – К., 2016. – Вип. 26. – С. 354–365.
 38. Теорія етногенезу та націогенезу українців у працях М. Грушевського: історіографічні інтерпретації // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – Вип. 106. – 2016. – С. 44–46.
 39. Особливості проведення місяця Рамадану мусульманами-сунітами м. Києва // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 48. – К.: УНІСЕРВ, 2016. – С. 91–96.
 40. Етнологічна наукова спадщина М. Грушевського // Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річяя від дня народження): зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 травня 2016 р.). – К.: «Міленіум», 2016. – С. 98–99.
 41. Етнографічна збірка музею Наукового товариства імені Шевченка у Львові: сучасна українська історіографія // Вісник Книжкової палати: наук.-практ. журн. / Книжкова палата України. – К.: Книжкова палата України, 2016. – № 2 (235). – С. 34–38.
 42. Регіонально-історичні дослідження М. Грушевського в історіографічних оцінках // Краєзнавство. – 2016. – № 1/2. – С. 5–12.
 43. Методологія та методи етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892‒1940): історіографія // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 3 (15) (липень-вересень). – Т. 2. – С. 80–85.
 44. Краєзнавчі дослідження І. Франка: історіографічні інтерпретації // Краєзнавство. – 2016. – № 3/4. – С. 17–25.
 45. Етнологічний науковий  доробок М. Грушевського в історіографічних оцінках// Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / [голов. ред. Г. Скрипник] ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. – К., 2016. – С. 155–167.
 46. Трансформація поглядів науковців ХХ століття на етнологічні студії Івана Франка // Pomiędzy: Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe. – Vol. 2/2016, ss. 75–89.
 47. Етнологічний контекст висвітлення постаті М. Грушевського як реформатора Наукового товариства імені Шевченка у Львові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.: ВПЦ «Київський університет». – Вип. 3(134). – 2017. – С. 30–34.
 48. Філарет Колесса – основоположник українського етнографічного музикознавства: дорадянська історіографія // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2017. – № 4. – C. 93–99 (співавтор – М. Козлов).
 49. Дипломатична і громадська діяльність Петра Сливенка // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 55. – К.: УНІСЕРВ, 2018. – С. 89–94 (співавтор – В. Пилипенко).
 50. Традиційна культура українського народу в науковій спадщині Зенона Кузелі: історіографія // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2018. – № 2. – C. 55–61 (співавтор – М. Козлов).
 51. Формування етнографічної збірки музею Наукового товариства імені Шевченка у Львові: діаспорна та радянська історіографія // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 56. – К.: УНІСЕРВ, 2018. – С. 101–105.
 52. Українське поетичне кіно Сергія Параджанова: радянська історіографія // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2019. – № 2. – C. 300–304 (співавтори – В. Капелюшний, Н. Ховайба).
 53. Наукові здобутки вчених Київського університету // Історія Київського університету: монографія : у 2 т. / О. В. Вербовий, І. М. Мороз, О. В. Даниленко ; за ред. Л. В. Губерського, І. К. Патриляка, В. Ф. Колесника, А. І. Чуткого. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – Т. 2. – С. 1193–1270.
 54. Етнологічна діяльність І. Франка в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові: дорадянська історіографія // Сторінки історії [Текст] = History pages : зб. наук. пр./ Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії, Асоц. істориків вищ. шк. України; редкол.: С. О. Костилєва (голова) [та ін.]. –  Київ: НТУУ "КПІ", 2019 – № 49. – С. 9–22(співавтор – В. Капелюшний).
 55. Ethnocultural features of the month of Ramadan represented by Sunni Muslims in Kyiv: intercultural dialogue in the conditions of globalization and international migration // Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin: збірник/ Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. В. І. Ільницький. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020 . – Випуск 14 – С. 206–213 (співавтор – В. Люлька).
 56. Дослідження видавничої діяльності Наукового товариства імені Шевченка у Львові: етнологічний аспект // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 62. – К.: УНІСЕРВ, 2020. – С. 37–46 (співавтор – Н. Ховайба).
 57. Methodology of ethnological research in the scientific heritage of M. Hrushevsky: historiography // Korean Journal Of Ukrainian Studies. – Vol. 1. – № 1. – 2020. – P. 15–29 (співавтор – В. Пилипенко).
 58. Етнологічні видання Наукового товариства імені Шевченка у Львові: історіографія // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 63. – К.: УНІСЕРВ, 2021. – С. 66–72.
 59. Етнічні фактори в становленні білоруського народу та нації. Рецензія на монографію Анатолія Остапенка «Роль этнических факторов и модерных процессов в формировании белорусской нации». – Минск: БИП, 2020. – 373 с. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 63. – К.: УНІСЕРВ, 2021. – С. 154–155. 

Участь у наукових конференціях, круглих столах, грантових програмах останніх років:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації» 29-30 листопада, 2013. – Суми, 2013.
 • Международная научно-практическая конференция «VI Международная конференция посвященная проблемам общественных наук», г. Москва, 22-23 марта 2013 г. – М., 2013.
 • «Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку»: міжнародна науково-практична конференція (м.  Львів, 31 січня – 01 лютого 2014 року). – Львів, 2014.
 • Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, Україна, 14-15 листопада 2014 року). – Одеса, 2014.
 • ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-філософські дослідження молодих учених» м. Суми 25 квітня 2014 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська політична нація: історія і сучасність» 4 квітня 2013 р. – К., 2013.
 • V Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання»: «Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості» 25-27 червня 2014 року. – Одеса, 2014.
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-філософські дослідження молодих учених» 25 квітня 2014 року. – Суми, 2014.
 • Міжнародна науково-практична конференція: «Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річяя від дня народження)» (Київ, 19 травня 2016 р.). – К., 2016.
 • Перенесення «Літературно-наукового вісника» до Києва та зміни в його редакційній політиці: етнологічний аспект // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917–1921 рр.Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 березня 2017 р.) / Редкол.: О. П. Реєнт (голова), В. П. Капелюшний, І. К. Патриляк, М. В. Борисенко, А. П. Коцур, О. П. Гончаров, Н. В. Терес. – К.: «Фоліант», 2017. – С. 142–150.
 • Петро Сливенко – перший дипломатичний представник України у Фінляндії // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя, присвячена 100-річчю проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки: Зб. наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–22 лютого 2019 р. – К.: «Міленіум», 2019. – С. 89–90.
 • Націогенез українців у працях М. Грушевського: історіографічні інтерпретації // Громадсько-політична та наукова діяльність М.С. Грушевського в міжнародному вимірі (до 155-річчя від дня народження): зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23вересня 2021 р.). – К.: в-во НУБіП України, 2021. – С. 107–109.