Кузіна Наталія Вікторівна

Кандидат історичних наук, доцент

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: «Роль «Літературно-наукового вісника» в національному відродженні України (Київський період 1907-1919 рр.)» (Київ, 2003).

 

Досліджує процес національного відродження України на початку ХХ ст.; проблеми етногенезу українців та становлення української нації; культурно-історичну спадщину української діаспори.

Народилась 20 листопада 1965 року в смт. Млинів Рівненської області. У 1983 році закінчила з золотою медаллю середню школу №1 м. Білопілля Сумської області. З 1984 до 1989 році навчалась на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після закінчення університету працювала асистентом кафедри українознавства Сумського державного університету з 1989 р. по 1997 р.

 

В 1997 році вступила до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. З лютого 2003 р. по липень 2010 р. працювала викладачем кафедри соціально-економічних дисциплін Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2010 року: асистентом (2010-2012); доцентом (з 2012) історичного факультету.

 

Кузіною Н.В. розроблені та викладаються нормативні курси та спецкурси для студентів історичного факультету: "Українська національна ідея"; "Вплив європейської культури на українське мистецтво"; "Історико-культурна спадщина української діаспори" та студентів Інституту філології: "Етнографія" та "Історія етногенезу українського народу".

 

Є автором та співавтором понад 40 наукових, науково-популярних, навчально-методичних праць, публікацій з актуальних проблем вітчизняної історії та етнології, мистецтвознавства, української діаспори.

Монографії, енциклопедії, підручники, навчальні посібники:

 1. Горбань Ю.А. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV – початку XXI століть: навч. посіб. 4-те вид., переробл. і доповн. / [. Ю.А.Горбань, Б.І.Білик, Л.В.Дячук та інші (всього 13 осіб)] – К.: Знання, 2012. – (Гриф МОН)Тема 5. Міжвоєнний період світової історії: суспільно-політичні трансформації. С.216-261.
 2. Раса. – В кн.: Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред. Орлової Т.В. - Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. - С. 535 - 536.
 3. Народ. – В кн.: Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред. Орлової Т.В. - Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. - С.417-418.
 4. Кузіна Н.В. Етнографія української діаспори. / Н.В. Кузіна Навчально-методичний комплекс. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.-39 с.
 5. Борисенко М.В. Методичні рекомендації студентам історичного факультету під час проходження етнографічної практики. / [М.В.Борисенко, Н.О.Громова, І.В.Ігнатенко, В.П.Капелюшний]. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.
 6. Кузіна Н.В. Вплив європейської культури на українське мистецтво: навчально-методичний комплекс. – К. : ЦП «Компринт», 2014. - 48 с.
 7. Kuzina N.V. Ethnography of the Ukrainian diaspora course: methodical approach. Theory and practice of social, economic and technological changes: monograph. Prague, 2018. Р. 164 – 171.
 8. Кузіна Наталія. Історико-культурна спадщина української діаспори. Навчально-методичний комплекс. К., 2020. 48 с
 9. Терес Наталія Володимирівна, Кузіна Наталія Вікторівна. Історичний туризм в Україні. Навчально-методичний комплекс. Для студентів ОНП «Історичне туризмознавство». К., 2021. 48 с. 

Статті та інші публікації:

 1. Кузіна Н.В. Українське кіномистецтво і тоталітаризм (друга половина 1960-х – 1980-ті роки) /Н.В.Кузіна, Н.В.Ховайба // Miȩdzy pomiȩcią  a zapomnieniem. Traumapostcomunistyczna.Miscellania posttotalitariana Wratislaviensia.-  Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2013. №1.-  S. 273-285.
 2. Кузіна Н. Федір Мерінг – Заслужений професор Київського університету Святого Володимира. / Н.Кузіна, В.Козій // Етнічна історія народів Європи – К., 2011. – Вип. 35. - С. 103-108.
 3. Кузіна Н., Діяльність української парламентської громади щодо виборення політичних прав і свобод у І державній думі Росії (1906 – 1907 рр.) /В.Доморослий, Н. Кузіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія».  – 2011. – Вип. 108. - С. 12
 4. Кузіна Н.В. Реставратор, художник, мистецтвознавець (до 70-ти річчя від дня народження Раїси Кузіної) / Н.В.Кузіна // Етнічна історія народів Європи. – К., 2011. – Вип.36. С. 42-46.
 5. Кузіна Н.В. Проблеми розвитку освіти в Україні на початку ХХ ст. у висвітленні ЛНВ /Н.В.Кузіна //  Етнічна історія народів Європи. – К., 2012. – Вип.37. - С.74-79.
 6. Кузіна Н.В. Проблема національного самовизначення у період революції 1917-1919 рр. на сторінках ЛНВ. /Н.В.Кузіна // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 590-591. - Чернівці, 2012. - С.140-144.
 7. Кузіна Н.В. Державна політика по впровадженню радянської обрядовості в Укранській РСР /А.Аль-Анні, Н.В.Кузіна // Етнічна історія народів Європи. – 2012. - №38. – С.40-45.
 8. Кузіна Наталія "Лібералізація" духовного життя подільського селянства (50-ті –початок 60-х років ХХ століття) /Наталія Кузіна, Юлія Никитюк // Етнічна історія народів Європи. – 2013. - №39.  - С. 49-52.
 9. Кузіна Н.В. Становлення першотравневого свята на українських землях / А. Аль-Анні, Н.В. Кузіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія».  – 2013. – Вип. 5 (118). - С. 39-41.
 10. Кузіна Н.В. Популяризація краєзнавства: нові видання з історії міста Суми /Н.В.Кузіна // Краєзнавство. – 2014. - № (86). – С. 219-221.
 11. Кузіна Наталія Формування ідеології державотворення в публіцистиці «Літературно-наукового вісника» 1917– 1919 рр. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. - 2018. – Вип. 55 - С.67–72.
 12. Кузина Наталия.Етнография на украинската диаспора: методически въпроси Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология. София, 2018.  С. 48-56.
 13. Кузіна Наталія Формування національної свідомості українців під впливом україномовної періодики у 1907-1914 рр.// Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 58., К., 2019. С.61-67.
 14. Кузіна Наталія Преса української еміграції у повоєнній Німеччині ( 1945 – 1948 рр.) як джерело до вивчення історико-культурної спадщини української діаспори  // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 61. К., 2020. С. 67 –72.
 15. Стратегія сталого розвитку як основа функціонування туристичної галузі України // Друга міжнародна науково-практична конференція. Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід. К. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2022. С. 7 -9.
 16. Туристичний потенціал Києва як умова розвитку діаспорного туризму // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ( Київ, 27 березня 2020 р.) Редкол.: О.П.Реєнт (голова), В.П.Капелюшний, І.К.Патриляк, О.П.Гончаров, Н.В.Терес. К.: «Фоліант», 2020. С. 258-262.
 17. Історико-культурна спадщина української діаспори в сучасній туристичній практиці Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-культурний туризм: український та світовий досвід» (Київ, 5 квітня 2019 р.) / Ред.кол: О.П.Реєнт, В.П.Капелюшний, І.К.Патриляк, О.П.Гончаров, Н.В.Терес. К.: «Фоліант», 2019. С. 75-81.

 

Участь у наукових конференціях, круглих столах, грантових програмах останніх років:

 1. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, Київ, 27 березня 2014 р.)  Тема доповіді: Громадянська позиція редакції  «Літературно-наукового вісника» у Києві щодо вшанування пам’яті Тараса Шевченка Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти. К.: ПП «Фоліант», 2014.  – С. 89 - 92
 2. Міжнародний круглий стіл "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей." Київ, 17 жовтня 2014 року. Тема доповіді: Економічні аспекти сучасної еміграції української молоді.
 3. «XCI Генеральна асамблея делегатів та супровідна наукова конференція «Польська та українська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи» Львів 24–27 вересня 2015 р. організатор Бюро ZG PTL, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław Тема доповіді: Роль "Літературно-наукового вісника" у формуванні української національної ідеї на початку ХХ століття (1900-1914 рр.)
 4. Українсько-польська міжнародна наукова конференція «Класичний університет у контексті викликів епохи" - м. Київ, 22-23 вересня, 2016. Матеріали конференції розміщені на офіційному веб-сайті  Київського національного університету імені Тараса Шевченка: http://science.univ.kiev.ua
 5. Міжнародна наукова конференція "Guidelines in Academic Research and Teaching of Ethnology and Anthropology" 18-20 листопада 2016, м. Самоков, Болгарія
 6. ХІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвяченої 100-річчю Української національної революції. (Чернівці, 20 – 21 жовтня 2017 р.). Тема доповіді: «Українська соборність у висвітленні «Літературно-наукового вісника» в 1917 – 1919 рр.»
 7. Міжнародна науково-практична конференція Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. (Київ, 29 березня 2017 р.) Тема доповіді: «Феномен літературної спадщини періоду національно-демократичної революції на сторінках журналу «Літературно-науковий вісник» (1917-1919 рр.)»
 8. Міжнародна наукова конференція «Фінляндія – 100 років незалежності» 17 листопада 2017 р. м.Київ. Тема доповіді: «Формування ідеології державотворення в публіцистиці «Літературно-наукового вісника» 1917-1919 рр.»
 9. Друга міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці (присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних відносин)» 23 листопада 2017 р. м. Київ. Тема доповіді: «Вивчення нерухомих пам'яток  культури американських українців в курсі «Історико-культурна спадщина української діаспори»
 10. Міжнародна наукова конференція «Історико-культурний туризм: український та світовий досвід» 5 квітня 2019 р. м. Київ. Тема доповіді: «Історико-культурна спадщина української діаспори в сучасній туристичній практиці».
 11. Міжнародна конференція «Фольклор – стратегічний ресурс нації» 18 квітня 2019 р. м. Київ. Тема доповіді: «Формування цивілізаційного виміру студентів при вивченні курсу «Вплив європейської культури на українське мистецтво».
 12. ХІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена  185-річниці від дня народження Юрія Федьковича та 160-й річниці від дня народження Степана Смаль-Стоцького. (Чернівці, 1 – 2 листопада 2019 р.). Тема доповіді: «Розвиток українського літературного процесу на сторінках «Літературно-наукового вісника» у 1907-1919 рр.»
 13. Стратегія сталого розвитку як основа функціонування туристичної галузі України // Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід. Збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11 лютого 2022 р.). / Редкол.: І. Патриляк (голова), М. Маркова, О. Реєнт, В. Капелюшний, І. Ілієв, О. Гончаров, М. Казьмирчук, Р. Конта, А. Коцур, В. Пилипенко, Н. Терес. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. С. 59-66.
 14. Міжнародна наукова конференція «Переселення українців на терени колишньої Югославії» Новий Сад, Сербія, 11-12 листопада 2021 р. Доповідь на тему: «Україномовна періодика поч. ХХ ст. як джерело до вивчення еміграції з Галичини.» (ютуб-канал).
 15. Історико-культурна спадщина української діаспори в сучасній туристичній практиці Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-культурний туризм: український та світовий досвід» (Київ, 5 квітня 2019 р.) / Ред.кол: О.П.Реєнт, В.П.Капелюшний, І.К.Патриляк, О.П.Гончаров, Н.В.Терес. К.: «Фоліант», 2019. С. 75-81.
 16. Туристичний потенціал Києва як умова розвитку діаспорного туризму // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ( Київ, 27 березня 2020 р.) Редкол.: О.П.Реєнт (голова), В.П.Капелюшний, І.К.Патриляк, О.П.Гончаров, Н.В.Терес. К.: «Фоліант», 2020. С. 258-262. 
 17. Economic Migration vs Refugee Migration from Ukraine: the Case of Well-Educated Youth / CONFERENCE INTERETHNIC RELATIONS IN CENTRAL EUROPE: COEXISTENCE – CONFLICTS – MIGRATION. Brno 19-20 October 2022.