Пилипенко Віктор Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент

Коло наукових інтересів – матеріальна і духовна культура українців, народи Північної Європи. Окрім того, досліджував проблеми становлення та розвитку відносин між Україною та Фінляндією на початку ХХ століття. Опублікував понад 30 наукових праць.

Народився у 1957 році в Києві. Кандидат історичних наук, доцент. Закінчив історичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького в 1979 році. В університеті працює з 1982 року на посадах старшого лаборанта, асистента, доцента. З 1995 року – на кафедрі етнології та краєзнавства.   Проводить заняття з нормативних, читає ряд авторських курсів на історичному факультеті, серед яких: «Етнологія народів Північної Європи», «Декоративно-прикладне мистецтво українців», «Українська народна архітектура».

З 1999 року відповідальний секретар збірника наукових праць «Етнічна історія народів Європи». Підготував 50 випусків. Адміністратор сайту ethnic.history.univ.kiev.ua

Отримував дослідницькі гранти від Міністерства закордонних справ Фінляндії та інших організацій. Викладав в Гельсінкському університеті. Стажувався в Університеті Індіани (Блумінгтон) за програмою імені Фулбрайта.

Член-кореспондент Фінського літературного товариства.

Нагороджений вищою державною нагородою Фінляндії – Орденом Білої троянди Фінляндії (Лицарський хрест I класу).

Володіє англійською (добре) та французькою (задовільно) мовами.

Монографії, енциклопедії, підручники, навчальні посібники:

 

 1. Юссіла О., Гентіля С., Неваківі Ю. Від Великого Князівства до сучасної держави: Політична історія Фінляндії від 1809 р. – К., Унісерв, 2002. – 407 с. (Переклад з фінської у співавторстві з М. Гаутала)
 2. Антропологія українського міста. Методичні матеріали для студентів історичного факультету. – Київ, Унісерв, 2004.
 3. Ґуммерус Г. Україна в переломні часи. (Пер. з фін., коментарі та передмова у співавторстві з Й. Ремі). – К.: Видав.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2004. – 188 с.
 4. Мультимедійний диск «Оздоровчо-спортивний комплекс Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 40 років у Криму». 2005. – 326 МБ.
 5. Українська етнологія: Навч. посібник / За ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2007.
 6. Історія України. Навч. Посібник // М. В.Борисенко, О. П. Гончаров, Ю. А. Горбань та ін. – К.: Ніка-центр, 2007.
 7. Матеріали та методичні рекомендації до вивчення курсу «Антропологія міста. На матеріалах України». – К.: Унісерв, 2008. – 32 с.
 8. Тулуб О. О. Київ та його давня давнина у творах народних. (Упорядкування, коментарі). – К., 2011. – 246 с. (У співавторстві з В. Ульяновським).
 9. Ґуммерус Г. Україна в переломні часи. Шість місяців на чолі посольства у Києві: пер. з фін. / Герман Ґуммерус ; за ред. Костянтин Тищенка ; пер. Й. Ремі, В. Пилипенко ; передм. і комент. Й. Ремі, В. Пилипенко. – вид. 3-тє, допов. і випр. Київ: Академперіодика, 2018. 165, [2] с.: іл.
 10. Капелюшний Валерій, Пилипенко Віктор. Соціокультурні трансформації та міжетнічні відносини в Галичині у 1918–1939 рр. Рецензія на монографію П. Чорнія «Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне співжиття та соціокультурні трансформації». Львів: Інститут народознавства, 2018. – 316 с. Етнічна історія народів Європи. Вип. 59. К., 2019. С. 108–110. DOI: https://doi.org/10.17721/2518-1270.2019.59.19

 11. Капелюшний Валерій, Пилипенко Віктор. Історіографія соціально-економічних та соціокультурних процесів в містах Наддніпрянської України в 1785–1917 рр. Рецензія на монографію Олександра Бондаренка «Міста Наддніпрянської України за імперської доби (1785–1917 рр.): Історіографічний дискурс. Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2021. 364 с.». Етнічна історія народів Європи. Вип. 65. К., 2021. С. 130–134. DOI: https://doi.org/10.17721/2518-1270.2021.65.16

З публікаціями автора можна ознайомитись за посиланням.

 

 1. Етнографічні експедиції кафедри етнології та краєзнавства в АР Крим в 2008–2010 роках. – Етнічна історія народів Європи. Вип. 33. – К., 2011.
 2. Вестернізація української культури (англ. мовою). – Ukraine & Belarus (Сеульський університет, Корея), №7, 2008.
 3. Дипломатичні відносини між Україною і Фінляндією в 1918–1921 роках. – Етнічна історія народів Європи. Вип. 24. – К., 2008.
 4. Відродження традиційного ювелірного мистецтва кримських татар. – Вісник Київського університету. Випуск 67. Історія. Етнокультура сучасного Криму. – К., 2003.
 5. Берегове: історія та сучасність // Вісник Київського університету. 2004. Серія «Історія». Вип. 75. (У співавторстві з О. Гончаровим).
 6. Відносини між Україною та Фінляндією. 1917–1921 (фінською мовою). – Historiallinen Aikakauskirja, (Helsinki), 2004 – № 3. (У співавторстві з Й. Ремі).
 7. Віктор Пилипенко Ростислав Конта. Дипломатична і громадська діяльність Петра Сливенка. Етнічна історія народів Європи. Вип. 55. К., 2018. С. 89–94.
 8. Пилипенко Віктор. Рецензія на монографію Л. В. Губицького «Торгівля Київської губернії (1793–1861 рр.). Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 388 с.». Етнічна історія народів Європи. Вип. 63. К., 2021. С. 167–170. DOI: https://doi.org/10.17721/2518-1270.2021.63.22

 9. Валерій Капелюшний, Віктор Пилипенко. Ґрунтовне видання з історії книги та книжкової справи. (Рецензія на книгу І. В. Довжука «Основи книгознавства: підручник. Переяслав: ФОП Домбровська Я. М., 2020. 480 с.»). Часопис української історії. Вип. 43. К., 2021. С. 100–104. DOI: https://doi.org/10.17721/2522–4611.2021.43.11

 10. Біля витоків вітчизняного кінематографа: Творча діяльність Арнольда Кордюма. Світогляд. №6 (98). К., 2022. С. 36–46.

 11. Гончаров Олександр, Пилипенко Віктор. Екскурсійна робота кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі студентами під час навчальних практик. Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід. Збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11 лютого 2022 р.). / Редкол.: І. Патриляк (голова), М. Маркова, О. Реєнт, В. Капелюшний, І. Ілієв, О. Гончаров, М. Казьмирчук, Р. Конта, А. Коцур, В. Пилипенко, Н. Терес. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. 462 с. С. 126–134.