Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Історичний факультет

 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ЕТНОЛОГІЯ»

 

 

Освітній рівень: Другий (магістерський)

Форма навчання: Денна

Галузь знань 03 «Гуманітарні науки»

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Гарант ОП: доктор історичних наук, професор кафедри етнології та краєзнавства Конта Ростислав Михайлович (konrost@ukr.net)

 

 

Опис освітньо-наукової програми 2021 р. (PDF)

 

 

Рецензія В. Борисенко (PDF)

Рецензія П. Чернеги (PDF)

 

 

 

Форма зворотного зв'язку

 

 

 

 

ІСТОРІЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

Народознавча наука в стінах університету має дуже давні традиції. Вже його перший ректор Михайло Максимович був видатним етнографом. Як співробітник Археографічної комісії Київського університету здійснив кілька наукових експедицій з метою збирання етнографічного матеріалу Т.Шевченко. Він же був першим, хто збирався підготувати підручник з української етнографії. Ці традиції підтримували і наступні покоління етнографів-співробітників університету. Однак  із кінця 20-х років ХХ ст. етнологія в Радянському Союзі була проголошена сурогатом буржуазного суспільствознавства. Отримання Україною незалежності створило умови для відродження етнології як науки. Кафедра етнології та краєзнавства в структурі історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка була заснована однією з перших в незалежній Україні – в 1995 році.

 

Сьогодні в структурі Міжкафедральної навчальної лабораторії «Центр підводної археології, археологічних та етнологічних досліджень» є етнографічний відділ, матеріали до якого зібрані в численних етнографічних експедиціях та поповнюються експонатами з усієї України. Усього в експозиції і у фондах відділу є більше однієї тисячі предметів матеріальної та духовної культури українців і інших народів світу. Експозиція етнографічного відділу широко використовується в навчальному процесі та у науково-дослідницькій роботі викладачів і студентів кафедри етнології та краєзнавства і всього історичного факультету. Силами студентів при лабораторії було створено за результатами їхньої етнографічної практики рукописний фонд (архів) фольклорно-етнографічних даних – це понад 500 одиниць зберігання. Він використовується студентами ОНП «Етнологія» для написання курсових та кваліфікаційних робіт. Студенти ОНП мають можливість друкуватися у фаховому етнологічному журналі кафедри «Етнічна історія народів Європи», який був заснований у 1999 році.

 

 

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

Надати фахову освіту з етнології шляхом вивчення низки важливих аспектів, починаючи від питань етносу, нації, етнокультурного розвитку народів, української державності, національної ідеї, етнополітичного розвитку сучасної України та закінчуючи традиційною і сучасною культурою українців, українською народною медициною, проблемами сучасного краєзнавства, етномузикознавством, традиційною і сучасною духовною культурою українців, діяльністю етнографічних осередків в Україні і т. ін.

 

 

ЦІЛІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

Основними цілями ОНП є підготовка фахівців з поглибленим знанням з етнології на теоретичному, практично-прикладному та організаційному рівні; формування здатності науково-дослідної, освітньої та управлінської діяльності в етнологічному напряму наукових досліджень, вміння працювати з профільною літературою та документами, створення навичок організації та проведення етнографічних експедицій. Забезпечення необхідних знань та вмінь, необхідних для проведення самостійної наукової роботи.

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

Програма має такі дослідницькі спрямування:

1. Культурна  антропологія.

2. Теоретичні проблеми етнології.

 

Підготовка фахівців з ОНП «Етнологія» відноситься до галузі знань «гуманітарні науки». Під час навчання здобувачі знайомляться з сучасною культурою повсякденності, звичаями та фольклором, матеріальною та духовною культурою українців, святковою обрядовістю, етнопсихологією, світоглядними уявленнями народів світу, звичаєвим правом. Програма етнологічної виробничої та асистентської практики формує у здобувачів навички науково-дослідної, організаційної та освітньої роботи етнологічного профілю.

В освітній програмі враховані актуальні проблеми сучасної української етнологічної науки, розвиток етнологічних знань в Європі та проблеми термінологічного характеру, теоретичні питання співвідношення предметного поля таких дисциплін як культурна та соціальна антропологія, етнологія та етнографія. Розглядається сучасний європейський досвід проведення етнологічних досліджень та зміщення дослідницьких акцентів та пріоритетів в галузі соціальної та культурної антропології.

 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Обов’язкові дисципліни освітньої програми передбачають отримання випускниками професійних компетентностей для діяльності в галузі етнології. Компетентності та програмні результаті навчання освітньої програми сформовані відповідно до Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 032 «Історія та археологія».

1. Аналізувати теоретичні та методологічні проблеми сучасної історичної науки, критично оцінювати стан проблеми та результати останніх досліджень.

2. Здійснювати рецензування, коментування, анотації наукових, науково-популярних, освітніх та публіцистичних текстів, які стосуються питань історії та археології.

3. Розробляти й реалізовувати історичні та міждисциплінарні проєкти з урахуванням сучасних методологічних підходів.

4. Застосовувати у професійній діяльності у сфері історії та археології сучасні цифрові інструменти і технології для пошуку, збереження і оброблення інформації, у тому числі для виконання наукових досліджень і реалізації освітніх та інноваційних проєктів.

5. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері історії та археології, висувати та перевіряти гіпотези, обирати методи дослідження, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки.

6. Здійснювати експертизу пам’яток історії, археології та культури з метою їх охорони та можливого подальшого використання.

7. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань історії та/або археології до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

8. Розширювати актуалізовану джерельну базу за рахунок введення до наукового обігу архівних джерел, опрацювання фондів музеїв, участі у наукових й археологічних експедиціях тощо.

9. Здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти на основі сучасних освітніх технологій, а також принципів і практик європейських країн.

10. Узагальнювати результати власних наукових досліджень і презентувати їх у доповідях, публікаціях державною та іноземною мовами із дотриманням принципів академічної доброчесності та професійної етики.

11. Демонструвати здатність комунікувати і співпрацювати з державними і громадськими організаціями, міжнародними інституціями.

12. Виявляти уміння спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі наукової та професійної діяльності, в тому числі і на міжнародному рівні, демонструючи системний науковий світогляд та культурний кругозір.

13. Знати та розуміти методологію проведення етнологічних досліджень та організації етнографічних експедицій.

14. Демонструвати уміння формулювати наукову проблему, робочі гіпотези, дослідницькі завдання та методи їх вирішення в предметному полі етнології.

15. Вміти адаптувати результати наукових досліджень під час організації науково-дослідної роботи етнолога по збиранню та опрацюванню етнографічного матеріалу. Атестовані випускники ОНП «Етнологія» отримують освітню кваліфікацію «Магістр історії та археології» та професійну кваліфікацію «Етнолог».

 

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

 

Магістр історії спеціалізації етнології може працювати в музейних установах, в туристичній, науковій, організаційно-управлінській сферах, в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо. Види діяльності: експерт-етнолог, музейний працівник, менеджер туристичної фірми.

 

 

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 

ОК 1 Методологія та організація історичних, археологічних, архівних досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК 2 Професійна та корпоративна етика історика-дослідника
ОК 3 Реклама і міжнародна PR-практика
ОК 4 Менеджмент соціокультурної діяльності
ОК 5 Методика викладання історії у закладах вищої освіти для студентів
ОК 6 Культура та побут міського населення України
ОК 7 Cultural monuments of Ukraine
ОК 8 Розвиток етнологічних знань в Україні (до початку ХХ ст)
ОК 9 Типове положення про курсові та кваліфікаційні роботи
ОК 10 Етнологічна виробнича практика
ОК 11 Асистентська практика
ОК 12 Типове положення про курсові та кваліфікаційні роботи
ОК 13 Антропологія міста
ОК 14 Матеріальна культура українців
ОК 15 Народна культура Українців
ОК 16 Українська міфілогія
ОК 17 Етнотуризм
ОК 18 Customary culture of Ukrainians
ОК 19 Історична етнологія України
ОК 20 Історія української етнології ХХ ст

 

 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 

Дослідницьке спрямування

«Культурна  антропологія»

 

ВК 1.1 Культура господарювання українців
ВК 1.2 Соціальна антропологія
ВК 1.3 Населення світу проблеми етнодемографії
ВК 1.4 Зелений аграрний туризм
ВК 1.5 Етнічні конфлікти
ВК 1.6 Культура національних меншин України
ВК 1.7 Типологізація матеріальної культури

 

 

Дослідницьке спрямування

«Теоретичні проблеми етнології»

 

ВК 2.1 Прикладна етнологія
ВК 2.2 Повсякдення та міфологія сучасності
ВК 2.3 Історія зарубіжної етнології
ВК 2.4 Історична етнографія
ВК 2.5 Українська етнологія в контексті розвитку європейської науки
ВК 2.6 Українська національна ідея
ВК 2.7 Антропологія дизайну

 

 

Дисципліни вибору з переліку

 

ВК 3.1 Нідерландське Відродження від Ван Ейка до малих голандців
ВК 3.2. Україна у війнах імперій ХІХ-ХХ ст
ВК 3.3 Історія повсякдення
ВК 3.4 Історія заборонених книг
ВК 3.5 Альтернативна історія нова хронологія
ВК 3.6. Історичні села України історико-туристичний потенціал
ВК 3.7 Військово-історичний туризм світовий та укр досвід
ВК 3.8 Роль особи в історії
ВК 3.9 Християнство в античну добу
ВК 3.10 Комеморативні практики археологічний аспект
ВК 3.11 Перші мешканці Євразії
ВК 3.12 Книжкова культура пізнього середньовіччя
ВК 3.13 Києвознавство
ВК 3.14 Феномен етнічності в соціальному вимірі
ВК 3.15 Історія костюму
ВК 3.16 Компютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї
ВК 3.17 Античний Світ та варвари
ВК 3.18 Нова історія Сходу в особах
ВК 3.19 Політичні лідери країн Західної Європи та Америки в Новий час
ВК 3.20 Новітня історія Сходу в особах
ВК 3.21 Політичні лідери країн Заходу в ХХ на початку ХХІ ст.
ВК 3.22 Історія українського кінематографа

 

 

 

З правилами прийому можна ознайомитись на сторінці історичного факультету — 

http://www.history.univ.kiev.ua/masters-degree/

 

 

КОНТАКТИ:

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська 60, історичний факультет,

тел. (044) 234-09-71,

кафедра етнології та краєзнавства (044) 239-33-18

 http://ethnic-studies.knu.ua