Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Історичний факультет

 

 

Освітня програма «Історія України та культурна антропологія
(з поглибленим вивченням іноземних мов)»

 

 

 

Освітній рівень:  Перший (бакалаврський)
Форма навчання: Денна (4 роки)
Галузь знань:  03 «Гуманітарні науки»
Спеціальність:  032 «Історія та археологія»
Гарант ОП: доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри етнології та краєзнавства Капелюшний Валерій Петрович (v.kapelyushniy@meta.ua)

 

 

Форма зворотного зв'язку

 

 

Історія України - це більше ніж наука. Вона є частиною національного світогляду, складовою загальної культури як суспільства, так і людини. Історію треба знати і вивчати, щоб творити сучасне й майбутнє, враховуючи досвід і не повторюючи помилок попередників. Ґрунтовне вивчення вітчизняної історії має визначальне значення для формування національної свідомості українського народу. Навчання за освітньою програмою «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)» спеціальності 032 «Історія та археологія» передбачає комплексну підготовку фахівців з вітчизняної історії, української та зарубіжної етнології, етноісторії.

 

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Надати освіту українознавчого та етноісторичного спрямування з широким доступом до працевлаштування, сформувати фахові компетентності для реалізації професійних завдань в галузі історії України, етнології, джерелознавства, навичок історико-краєзнавчої роботи, підготувати фахівців із особливим інтересом до вітчизняної історії, етнічної історії народів світу, джерелознавства з можливостями подальшого навчання для здобуття освітнього ступеня магістра.

 

ЦІЛІ  ОСВІТНЬОЇ  ПРОГРАМИ

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері історії та археології.  В рамках освітньої програми здобувачі освіти набудуть концептуальні та практичні знання з історії України, поглиблять когнітивні та практичні навички в галузі культурної антропології, необхідні для професійної та подальшої навчальної діяльності. Цілі освітньої програми сприяють формуванню національної еліти України, підготовці висококваліфікованих кадрів для наукових, освітніх та виробничих установ, органів державної влади та місцевого самоврядування, інтеграції України у світовий економічний простір як рівноправного партнера.

 

МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ фахівців приділяється особлива увага. Студенти мають можливість ґрунтовно освоїти англійську, німецьку чи польську мову (за вибором). З цією метою протягом чотирьох років навчання вони поглиблено вивчатимуть такі обов‘язкові предмети: Іноземна мова: нормативний курс; Іноземна мова: базовий курс; Мова фаху; Практика перекладу з мови фаху.

 

Володіючи відповідною мовною та фаховою підготовкою студент отримує великі можливості для застосування своїх знань. Щодо можливостей ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, то, закінчивши навчання на історичному факультеті за освітньою програмою «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)», бакалавр історії та археології може працювати в народознавчих, архівних, пам’яткоохоронних та музейних установах, в туристичній, науковій, освітянській, організаційно- управлінській сферах, в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.

Крім понад 40 обов‘язкових навчальних дисциплін, які вивчають усі студенти даної освітньої програми, фаховий рівень знань поглиблюється навчанням за спеціалізаціями.

 

Студент вільно обирає одну з трьох спеціалізацій:

«Давня, середньовічна та нова історія України»:

Етнокультурна історія України-Руси в І тис. н.е.; Джерелознавство історії України; Феодальне місто України-Руси IX - XIII ст.; Українська палеографія; Суспільно-політичний рух в Україні на початку XX ст.; Історія українського козацтва; Український національний рух у XIX ст.; Православна церква в Україні (XIX - початок XX ст.); Історіографія історії України від найдавніших часів до початку XX ст.; Історія торгівлі та грошового обігу в Україні (до початку XX ст.); Історія церкви та релігійної думки в Україні та ін.

 

«Етнічна історія та етнокультура»:

Вступ до спеціальності етнологія; Календарна обрядовість українців; Етнографія народів Північної Європи; Історія української етнології до кінця XIX ст.; Культура господарювання українців; Етнокультура міст і містечок; Світоглядні уявлення народів світу; Світоглядні уявлення українців; Ментальність і національний характер етнічних спільнот; Народне мистецтво українців; Вплив європейської культури на українське мистецтво та ін.

 

«Історія України в новітню добу: людина, суспільство, держава»:

Українська революція 1917-1921 рр.: політика, військо, війни; Історія українського мистецтва XX - XXI ст.; Повсякденне життя населення в УСРР 1920-1930-ті рр.; Політичні репресії в Україні 1920-1930-ті рр.; Культурний простір постмодерної України; Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни; Спецслужби в новітній історії України; Україна в європейських інтеграційних процесах; Сучасне українське суспільство: ідентичності, ментальності, цінності; Релігійно-церковне життя України (кін. XX - початок XXI ст.) та ін.

 

ПРОГРАМНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  НАВЧАННЯ

1. Знати найважливіші факти історичного минулого українського народу і історії людства загалом, а також мати більш глибокі знання про певний історичний період або проблему.

2. Розуміти контекст і причини відповідних історичних подій та використовувати ці знання у професійній діяльності. 3. Знати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, принципи і методи історичного пізнання, основні типи і види історичних джерел.

4. Володіти понятійно-категоріальним апаратом історичної науки, професійно оперувати науковими термінами, прийнятими у фаховому середовищі.

5. Вміти працювати з письмовими, речовими, етнографічними, усними, архівними та іншими історичними джерелами.

6. Виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі, аналізувати суспільні процеси в історії України у контексті європейської та світової історії.

7. Розуміти і виявляти відмінності в історіописанні, поглядах на минуле представників різних епох та у різних контекстах.

8. Брати участь у плануванні та виконанні наукових досліджень у сфері історії, презентувати результати досліджень, аргументувати висновки.

9. Мати навички організації практичного вирішення питань історичної пам’яті та охорони матеріальної й нематеріальної культурної спадщини України.

10. Застосовувати сучасні методики у процесі популяризації історії та археології, а також здійсненні різних видів педагогічної діяльності.

11. Здійснювати аналіз ситуацій з урахуванням історичного контексту та/або історичних передумов.

12. Здійснювати комунікацію з професійних питань з представниками наукових, громадських, релігійних і національно-культурних організацій і спільнот.

13. Розуміти загальні та специфічні риси історичного розвитку різних регіонів України, Європи та світу, фактори, що зумовлюють різноманіття культур та національних спільнот, ефективно співпрацювати з носіями різних історичних та культурних цінностей.

14. Вміти акумулювати та поширювати кращий досвід професійної діяльності, інтегрувати досягнення інших наук для вирішення актуальних проблем історії та археології.

15. Знати сутність та особливості українського державотворення в різні історичні періоди.

16. Вміти визначати причинно-наслідкові зв’язки в історичних подіях минулого, порівнювати історичні факти на основі здобутих знань та опрацювання різних джерел з історії України.

17. Вміти визначати загальні закономірності та особливості розвитку українського суспільства та української культури в різні історичні періоди.

18. Знати основні теоретичні проблеми сучасної культурної антропології, особливості українського менталітету, основні етапи формування української матеріальної і духовної культури та цивілізаційного впливу європейської культури на їх формування.

 

Додатково для вибіркового блоку «Давня, середньовічна та нова  історія  України»:

19.1 Знати та аналізувати найважливіші наративні  джерела  з  історії  України.

19.2 Вміти узагальнювати перебіг основних подій на території України в доісторичний, ранньоісторичний,  середньовічний  та в період нового часу.

 

Додатково для вибіркового блоку «Етнічна  історія  та  етнокультура»:

20.1 Знати специфіку та регіональні особливості багатовікового процесу етно- та націотворення в Україні та провідних зарубіжних країнах.

20.2 Аналізувати та класифікувати етнічні конфлікти, давати етнічну характеристику міграційних процесів  сучасного  світу.

 

Додатково для вибіркового блоку «Історія  України в  новітню добу: людина, суспільство, держава»:

21.1 Вміти здійснювати аналіз інформації з актуальних проблем історії України в новітню добу. 21.2 Знати особливості суспільно-політичних та національно-культурних процесів в Україні в ХХ – на початку ХХІ ст.

 

 

Папка додаткової інформації щодо АКРЕДИТАЦІЇ

 

 

Опис освітньо-професійної програми 2020 р. (PDF)

Опис освітньо-професійної програми 2022 р. (PDF)

 

Рецензія В. К. Борисенко (PDF) 

Рецензія Ю. О. Ніколаєця (PDF) 

 

 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

 

ОК 1. Іноземна мова: базовий курс
ОК 1. Іноземна мова: базовий курс (польська мова)

ОК 2. Іноземна мова: нормативний курс
ОК 3. Мова фаху (англійська)
ОК 4. Практика перекладу з мови фаху
ОК 5. Вступ до університетських студій
ОК 6. Історія української та зарубіжної культури
ОК 7. Науковий образ світу
ОК 8. Соціально-політичні студії
ОК 9. Філософія
ОК 10. Історична екологія
ОК 11. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 12. Історія України (З давніх часів до середини ХІVст.)
ОК 13. Історія України: cередина ХІV—середина ХVІІст.
ОК 14. Історія України (середина XVII—XVIII ст.)
ОК 15. Історія України XIX ст.
ОК 16. Історія України (з початку ХХст. до Другої світової війни)
ОК 17. Історія України (від початку Другої світової війни до 1991 року)
ОК 18. Історія України (від 1991 р.— до сьогодення)
ОК 19. Історія Давньої Греції. Історія Давнього Риму
ОК 20. Історія середніх віків та раннього нового часу
ОК 21. Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки
ОК 22. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки
ОК 23. Історія Стародавнього Сходу
ОК 24. Історія Середньовічного Сходу
ОК 25. Нова історія країн Азії та Африки
ОК 26. Новітня історія країн Азії та Африки
ОК 27 Джерелознавство
ОК 28. Преісторія
ОК 29.Культурна антропологія
ОК 30. Спеціальні історичні дисципліни
ОК 31. Українська етнологія
ОК 32. Історія Центральної та Південно-Східної Європи доби Середньовіччя та раннього Нового часу
ОК 33. Нова та новітня історія Центральної та Південно-Східної Європи
ОК 34. Історія Східної Європи та Росії
ОК 35. Історія комуністтичного тоталітарного режиму: становлення, еволюція, реалізація в Україні
ОК 36. Архівознавство
ОК 37. Українська мова у професійній комунікації
ОК 38. Історія християнських церков в Україні
ОК 39. Історичне краєзнавство
ОК 40. Національний характер і ментальність
ОК 41. Інформаційні технології в професійній сфері історика
ОК 42. Вступ до історії України та культурної антропології
ОК 43. Музеєзнавство
ОК 44. Археологія
ОК 45. Археологічна практика
ОК 46. Краєзнавча практика
ОК 47. Архівно-музейна практика
ОК 48. Етнографічна практика

 

 

2. ВИБІРКОВІ  КОМПОНЕНТИ


Вибірковий  блок 1

«Давня, середньовічна та нова історія України»

 

ВК 1.1 Етнокультурна історія України-Руси в І тис. н.е.
ВК 1.2 Джерелознавство історії України
ВК 1.3 Суспільно-політичний рух в Україні на початку  ХХ століття
ВК 1.4 Українська палеографія
ВК 1.5 Феодальне місто України-Руси ІХ-ХІІІ ст.
ВК 1.6 Історія українського козацтва

ВК 1.7 Український національний рух у ХІХ ст.
ВК 1.8 Історія торгівлі та грошового обігу в Україні (від найдавніших часів до початку ХХ ст.)
ВК 1.9 Православна Церква в Україні (ХІХ—початок ХХ ст.)
ВК 1.10 Історіографія історії України від найдавніших часів до початку ХХ століття
ВК 1.11 Історія церкви та релігійної думки в Україні

 

 

Вибірковий блок 2

«Етнічна історія та етнокультура»

 

ВК 2.1 Вступ до спеціальності етнологія
ВК 2.2 Календарна обрядовість українців
ВК 2.3 Історія української етнології до кінця ХІХ ст.
ВК 2.4 Етнографія народів Північної Європи
ВК 2.5 Культура господарювання українців
ВК 2.6 Етнокультура міст і містечок
ВК 2.7 Світоглядні уявлення народів світу
ВК 2.8 Вплив європейської культури на українське мистецтво
ВК 2.9 Народне мистецтво українців
ВК 2.10 Ментальність і національний характер етнічних спільнот
ВК 2.11 Світоглядні уявлення українців

 

 

Вибірковий блок 3

«Історія України в новітню добу: людина, суспільство, держава»

 

ВК 3.1 Українська революція 1917—1921 рр. політика, військо, війни
ВК 3.2 Історія українського мистецтва ХХ—ХХІ ст.
ВК 3.3 Повсякденне життя населення в УСРР 1920-1930-ті рр.
ВК 3.4 Політичні репресії в Україні 1920—1930-ті рр.
ВК 3.5 Культурний простір постмодерної України
ВК 3.6 Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни
ВК 3.7 Спецслужби в новітній історії України
ВК 3.8 Україна в європейських інтеграційних процесах
ВК 3.9 Сучасне українське суспільство ідентичності, ментальності, цінності
ВК 3.10 Релігійно-церковне життя України (кін. ХХ – початок ХХІ ст.)
ВК 3.11 Державні інституції України періоду незалежності

 

 

 

3. ВИБІР ДИСЦИПЛІН З ПЕРЕЛІКУ

(студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

 

Перелік 1
 

Екскурсологія
Історія в мас-медіа
Україна в роки Другої світової війни: історичні факти та ідеологічні міфи

 

 

Перелік 2
 

Анархізм в історії України
Інститут президентства: український та світовий досвід (ХХ-ХХІ ст.)
Історичні села України
Політична сатира в новітній історії України

 

 

Перелік 3

 

Династія Габсбургів в історії України
Музейний туризм
Українська художня література як історичне джерело

 

 

Перелік 4

 

Етнонаціональні конфлікти
Історія моди ХХ - початку ХХІ ст. у соціально-культурному контексті
Спецслужби у міжнародних відносинах

 

 

Перелік 5

 

Історія української дипломатії
Національні меншини України
Становлення політичної еліти України

 

 

Перелік 6

 

Релігійний туризм
Історія України в музичному мистецтві
Історія українського політикуму (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

 

 

 

 

КОНТАКТИ:

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська 60, історичний факультет,

тел. (044) 234-09-71,

кафедра етнології та краєзнавства (044) 239-33-18

 http://ethnic-studies.knu.ua.

 

Сайт історичного факультету, рубрика «АБІТУРІЄНТАМ»:

http://www.history.univ.kiev.ua/

 

Електронна пошта: vstup.hist.knu@gmail.com