Гончаров Олександр Петрович

Кандидат історичних наук, доцент

Коло наукових інтересів − розробка актуальних проблем сучасного краєзнавства, історії краєзнавчого руху в Україні, туризмознавства та екскурсійної справи. Окрім того, дослідження питань історії населених пунктів України, історико-культурної спадщини, усної історії, бібліографії та історіографії. Автор наукових статей та науково-популярних нарисів про історичних діячів та учених України.

Народився 13.02.1958 р. в с. Курне Червоноармійського (нині Пулинський) району Житомирської області. У 1985 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. З грудня 1985 р. до грудня 1988 р. навчався в аспірантурі. З 1990 р. – кандидат історичних наук, з 1993 р. ‒ на посаді доцента. У 1994 р. отримав вчене звання доцента.

 

З 1995 р. і до сьогодні працює на посаді доцента кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Розробив і викладає низку нормативних, професійно-орієнтованих та спеціальних курсів для студентів історичного факультету, зокрема, «Історичне краєзнавство», «Туристичне краєзнавство», «Історія української етнології до кінця XIX ст.», «Історія української етнології ХХ ст.» та ін. Керівник проектної групи (гарант) професійно-орієнтованої бакалаврської освітньої програми «Краєзнавство, екскурсознавство та історико-культурний туризм».

 

З 2013 р. здійснює керівництво історико-краєзнавчою практикою студентів 4 курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Бере також участь у керівництві етнографічною практикою.

 

Автор близько 100 наукових, науково-методичних та науково- популярних праць. Член редколегій наукових фахових журналів «Краєзнавство», «Етнічна історія народів Європи» (до 2020 р.).

 

Бере участь у наукових конференціях, круглих столах. Зокрема, з його ініціативи та організаційною участю (відповідальний секретар оргкомітетів) започатковано і проведено три Міжнародні науково-практичні конференції «Києвознавчі читання: історія та етнокультура» (2014, 2017, 2020). Також бере організаційну участь у проведені Міжнародних науково-практичних конференцій «Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід» (2019, 2022).

 

Здійснює роботу з підготовки наукових кадрів – у попередні роки був вченим секретарем спеціалізованої вченої ради факультету, під його науковим керівництвом підготовлено 7 кандидатів історичних наук та 1 доктора філософії.

 

Бере активну участь у громадській краєзнавчій роботі. З 2008 р. член Національної спілки краєзнавців України, член правління, з 2012 – президії НСКУ, з 2008 р. й до сьогодні голова Київської міської організації НСКУ.

 

Має урядові, відомчі та ін. відзнаки: Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2010), нагрудний знак «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України (2019), Почесна грамота (2008), інші відомчі нагороди; відзнака «Орден Григорія Сковороди» Переяславського державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2018), Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2018 р.). Лауреат Премії імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України (2023), «Почесний краєзнавець України» (2013), Почесна грамота (2022) та ін. відзнаки НСКУ.

 

Більше про професійний шлях науковий доробок автора у статті журналу «Краєзнавство» №4 2018

 

Монографії, енциклопедії, підручники, навчальні посібники:

 

 1. Князі України-Руси // Український історичний календар’96. Науково-популярний альманах Історичного товариства Нестора-літописця. – К.,1995. – С. 30-31, 55-56, 99-101, 131-132, 163-164, 202-203, 230-232, 262-262, 278-279, 313-315, 346-347.
 2. Скляні вироби / В. Зоценко, О. Гончаров // Церква Богородиці Десятинна в Києві. До 1000-річчя освячення / Колектив авторів. – К.: «АртЕк»1996. – 224 с., іл. – (Видавнича справа). (С.95-100).
 3. Вулицями Києва: Матеріали для проведення оглядової екскурсії  по місту. (Матеріали підготували: доц. О. П. Гончаров, доц. Ю. О. Калінцев, Н. Г. Клименко, Т. О. Міхновська, М. Б. Парахіна, О. Ю. Таран, Ю. М. Трухан, О. А. Сміхульська). – К., 1998. – 46 с.
 4. Історичні та пам’ятні місця України: з історії, етнології та краєзнавства.  Навч. посібник для студ. іст. ф-тів. / В. Борисенко, М. Борисенко, О. Гончаров, Л. Мельничук, В. Пилипенко, К. Третяк, М. Хоменко. − К.: Унісерв, 2002. – 67 с.   
 5. Оздоровчо-спортивний комплекс Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 40 років у Криму / Гончаров О.П., Макаров А.Т., Пилипенко В.В., Третяк К.О. / – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський ун-т”, 2003. – 66 с. 
 6. Концепції етногенезу українців // Українська етнологія: Навч. посібник / За ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2007. – 400 с. (С.16-26).
 7. Історія України: Навч. посібник / М. В. Борисенко, О. П. Гончаров, Ю. А. Гобань та ін. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 184 с. (С.34-59, 60-71).
 8. Установча конференція Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України: матеріали та док. (26 лютого 2010 року). Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг.; упоряд. : О. Гончаров [та ін.]. – К., ТОВ «Телесик», 2011. – 66 с.: іл.
 9. Київські адреси Шевченка / О. Гончаров, А. Коваль // Україна Тараса Шевченка: іст.-краєзнав. нариси / упоряд.: Р.В. Маньковська, В.М. Мельниченко; голов. ред. О.П. Реєнт. – Харків: Фоліо, 2014. – 575 с.: іл. (С. 69 – 83.) 
 10. Історія в термінах і поняттях: довідник : Навч. посіб. / За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с. (С.153–154, 339–340–342, 534).
 11. Основи краєзнавства: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / кол.авт.; за заг. ред. чл.-кор. НАНУ О.П. Реєнта. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 276 с. (С. 15-40, 91-132).
 12. II (позачергова) та III конференції Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України: матеріали та док. (17 січня 2012 р. та 26 лютого 2013 р.). Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг.; упоряд.: О. Гончаров, В. Дмитрук. – К., 2017. – 100 с.; іл. 
 13. Київська міська організація // Літопис Національної спілки краєзнавців України: 2008–2018 рр. До 10-річчя надання Спілці краєзнавців статусу національної / Нац. спілка краєзнавців України; за аг. ред. О. П. Реєнта; упоряд.: Є. В. Букет, В. І. Дмитрук, Р. В. Маньковська, В. І. Милько. – К.: НСКУ, 2018. – 500 с. (С. 269-303).
 14. З досвіду викладання краєзнавчих дисциплін на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та пропозиції щодо викладання цих дисциплін у закладах вищої освіти // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу «Основи краєзнавства» у закладах вищої освіти. Матеріали та документи. Київ, 24 травня 2018 р. / Науковий редактор О. П. Реєнт, відповідальний редактор О. А. Удод. – К., 2018. – 112 с. (С.40-45).
 15. Теоретико-методологічні засади краєзнавства / Гончаров О.П., Куделко С.М., Павлова О.Г. // Основи краєзнавства: підруч. для студ. закладів вищ. освіти / НАН України, Національна спілка краєзнавців України; за ред. О. П. Реєнта; вид. 2-ге, доп. – Київ, 2021. – 376 с. (С.16-51).
 16. Краї України: загальна характеристика // Там само. С.122-178. 
 17. Передмова // Берлинський Максим Федорович : біобібліографічний покажчик / Київ. міськ. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Нац. іст. б-ка України ; наук. ред. О. Реєнт ; уклад.: О. Гончаров, А. Петровський, З. Мусіна ; ред. Т. Приліпко. – Київ, 2020. – 46 с. – (Києвознавство в особах). (C.4–6). 
 18. Дослідник і його епоха: короткий нарис про життя та діяльність М. Ф. Берлинського (1764–1848) / Гончаров О., Петровський А. // Там само. – C.8–16.
   
 1. Гетьман П. Сагайдачний  у вітчизняній  історіографії / Гончаров О.П, Лисенко С.І. // Сторінки політичної історії. Збірн. статей і доповідей на науков. конфер. КПІ. – К., 1993. – С. 45-55.
 2. М.О. Максимович, В.Б. Антонович, І.М. Каманін – перші наукові дослідники життя і діяльності П. Сагайдачного // 150 років розвитку вітчизняної історичної науки в Київському університеті. Матеріали Респ. наук. конференції. – К.,1993. – С. 26-30. 
 3. М.І Костомаров як дослідник життя й діяльності українських гетьманів // Там само. – С. 35-39.
 4. Концепція історії української державності та її значення для організації вітчизняного туризму // Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичної пам’яті народу засобами туризму // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Косів,1994. – Ч.II. – С.234-235.
 5. Історичне краєзнавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: досвід, проблеми, перспективи / Борисенко В.К., Гончаров О.П. // VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура» (Наукові доповіді і повідомлення). – Харків, 1997. – Ч.I. – С. 68-70.
 6. Краєзнавство та політичні партії: перспективи взаємодії у дослідженні населених пунктів / Гончаров О.П., Коваленко М.Б. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). Випуск 17. – Київ-Донецьк, 2001. – C. 140-144. 
 7. Про співробітництво вищих навчальних закладів у галузі історичного краєзнавства // Матеріали четвертої Сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції (14-15 грудня 2001 р.). – Суми, 2001. – С.13-15.
 8. Використання технічних засобів навчання при вивченні краєзнавчих дисциплін (з досвіду кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи. – Кам’янець-Подільський, 2002. – С. 128-131.
 9. Релігія і релігійність кримських татар та деякі тенденції їхнього відродження (за матеріалами польових досліджень) / М.М. Хоменко, О.П. Гончаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Етнокультура сучасного Криму. Вип.67. ВПЦ “Київський ун-т”, 2003. – С. 6 -10. 
 10. Усна історія кримськотатарського народу XX століття (за матеріалами етнолого-краєзнавчої експедиції) / Гончаров О.П., Хоменко М.М. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Етнокультура сучасного Криму. Вип.67. ВПЦ “Київський ун-т”, 2003. – С. 60 - 66.   
 11. Берегове: історія і сучасність / Гончаров О.П., Пилипенко В.В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Вип.74-76 (75). ВПЦ “Київський ун-т”, 2004. – С. 68 -72.
 12. Національні меншини України в дослідженнях учених історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Етнічна історія народів Європи. Зб.наук. праць. Вип.18. Київ“Унісерв”, 2005. – С.80-86. 
 13. Пленум правління Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство. – 2011. – № 2. – С. 322-324.
 14. Про підготовку навчального посібника з краєзнавства для вищих навчальних закладів України // Краєзнавство. – 2011. – № 3. – С. 56-61.
 15. “Круглі столи” з проблем києвознавства // Краєзнавство. – 2012. – № 1. – С. 160-162.
 16. Малопримітна, але важлива ланка державного механізму виконавчої влади. Рец. на кн.: Устименко В.Є. Обов’язок. Звитяга. Честь: З історії Урядового військово-кур’єрського зв’язку та Служби дипломатичних кур’єрів України. – К.: Етнос, 2011. – 528 с.: іл. // Краєзнавство. – 2012. – № 2. – С. 162-166.
 17. Форум краєзнавців столиці / О. Гончаров, В. Дмитрук // Краєзнавство. Науковий журнал. – 2013.– № 1. С.219-225. 
 18. Історико-краєзнавча практика студентів Київського Національного університету імені Тараса Шевченка – 2013 // Краєзнавство. Науковий журнал. – 2013.– № 2. − С.213–220.
 19. А.П. Коцур як краєзнавець // Часопис української історії. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 208 -211.
 20. Другі краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька / C. Смілянець, О. Гончаров // Краєзнавство. Науковий журнал. – 2013. – № 4. – С. 265-267. 
 21. Співробітництво Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України з бібліотеками столиці // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. Зб. мат-лів Всеукр. наук.-практ. конференції, м. Київ, 20 листопада 2013 р. – К.: ПФ “Фоліант”, 2014. (С. 20-23).
 22. Актуальні паралелі в ретрорепортажі києвознавця. Рец. на кн.: Сергій Вакулишин. Репортаж з Києва 1913 року. – Київ: Українська видавнича спілка, 2012. – 115 с. // Краєзнавство. – 2013. – № 4. – С. 276-279.
 23. М. Ф. Берлинський і Київський університет / Гончаров О. П., Петровський А. І. / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. − 2014. − № 4 (122). − С.12-15. 
 24. Внесок вчених історичного факультету Київського національного універ- ситету імені Тараса Шевченка у розвиток києвознавства на сучасному етапі / О. Комаренко, О. Гончаров, Н. Терес Н.В. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського (Київ, 27 березня 2014 р.) /Редкол.  О.П. Реєнт (голова), В.П. Капелюшний, О.П. Гончаров, Н.В. Терес. – К.: ПП «Фоліант», 2014. – 476 с. (C.10-18).
 25. Діяльність Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України в галузі києвознавства (2008-2013 рр.) // Там само. − С.19-24.
 26. Видатний вчений, педагог, особистість: до 250-річчя від дня нородження М.Ф. Берлинського (Гончаров О.П., Петровський А.І.) // Конотопські читання. Випуск V. Збірник публікацій за результатами Конотопських читань 2014 року. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2014. – 274 с. (С. 25-32). 
 27. Міжнародна науково-практична конференція «Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти» / Гончаров О.П., Терес Н.В. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 42. – К., 2014. – С. 219-223. 
 28. «Києвознавчі читання» в Київському національному університеті імені Та-раса Шевченка // Краєзнавство. – 2014. – № 2. – С.167-177.
 29. Ювілейний збірник на пошану професора Анатолія Коцура // Краєзнавство. – 2014. – № 2. – С.192-199.
 30. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край» / П. Сацький, О. Гончаров // Краєзнавство. – 2014. – № 3/4. – С.133-134.
 31. Науковий потенціал краєзнавства: ретроспективний погляд, сучасний стан та шляхи підвищення ефективності // Краєзнавство. Науковий журнал. – 2015. – № 1/2. – С.129-143.
 32. «Топонімічна політика в Києві: виклики часу, проблеми наукового забезпечення» / О. Гончаров, Н. Терес // Краєзнавство. Науковий журнал. – 2015. – № 3/4. – С.276-278.
 33. Краєзнавство було покликом його душі (Віктор Соколов) / О. Гончаров, А. Петровський, С. Куций  // Краєзнавство. Науковий журнал. – 2015. – № 3/4. – С.323-327.
 34. Проблеми сучасного краєзнавства та бібліотечна галузь // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 12 листопада 2015 р. – К., 2015. – 271 с. (С.49-54).
 35. Київська міська організація НСКУ – час зростання ! / Гончаров О., Дмитрук В.) // Краєзнавство. Науковий журнал. – 2016. – № 1/2. – С.231-244.
 36. Краєзнавство в житті Реви Лариси Григорівни // Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 20-річчя заснування Хмельницького інституту МАУП): зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2016. – Вип.6. – 416 с. (С. 92-118).
 37. Українське краєзнавство : від тернистого минулого до викликів сьогодення // Україна в умовах (пост)тоталітарної трансформації. Історія – Культура – Соціальні зміни, red. nauk. M. Gaczkowski, A. Matusiak, N. Teres, „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, Kijów-Lwów-Wrocław 2016, Nr 2, ss. 228. ISBN 978-83-8019-655-1. (C. 194-210).
 38. Перспективи використання історико-культурних пам’яток регіонів України в туристичній галузі (на прикладі  культурної спадщини міста Немирова Вінницької області) / О. Гончаров, Ю. Роїк // Етнічна історія народів Європи. – 2017. – № 52. – С. 67-71. 
 39. Міжнародна науково-практична конференція «Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура» / Гончаров О., Громова Н. // Етнічна історія народів Європи. – 2017. – № 52. – С. 117-120.
 40. «Другі києвознавчі читання» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Краєзнавство. – 2017. – № 1-2. – С. 233-237.
 41. Інформація щодо виконання рекомендацій Міжнародної науково-практичної конференції «Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти» (2014 р.) // Києвознавчі читання: історія та етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 29 березня 2017 р.) / Редкол.: О. П. Реєнт (голова), В. П. Капелюшний, І. К. Патриляк, М. В. Борисенко, О. П. Гончаров, Н. В. Терес. – К.: «Фоліант», 2017. – 502 с. (С. 50-53).
 42. Топонімічна проблематика в діяльності Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України // Там само. (С.191-195).
 43. Про місце краєзнавства в системі новітніх наукових напрямів і дисциплін // Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності. Збірник матеріалів XIV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського, м. Київ, 25 листопада 2016 р. / За заг. ред. О. П. Реєнта. – Київ.: Українські пропілеї, 2017. – 250 с. (С.15-21).
 44. Бібліографічні та історіографічні огляди на сторінках журналу «Краєзнавство» // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: Зб. матеріалів Всеукраїнської наук. практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2017 р. – К., 2017. – 246 с. (С.52-54).
 45. Бібліографічні та історіографічні огляди на шпальтах часопису «Краєзнавство» (1927–2016) // Краєзнавство. – 2017. – № 3-4. – С. 22-37.
 46. VII конференція Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство. Науковий журнал. – 2019. – № 1. – С.124-127.
 47. Краєзнавчі дослідження професора Г. Д. Казьмирчука (до 75-річчя від дня народження / О. Гончаров, М. Казьмирчук // Краєзнавство. Науковий журнал. – 2019. – № 2. – С.72-78. 
 48. Міжнародна наукова конференція «Історико-культурний туризм: український та світовий досвід» / О. Гончаров, Н. Терес // Краєзнавство. Науковий журнал. – 2019. – № 2. – С.176-180. 
 49. З досвіду підготовки екскурсоводів та екскурсійної діяльності в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на початку 2000-років // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, 5 квітня 2019 р.) / Редкол.: О. П. Реєнт (голова), В. П. Капелюшний, І. К. Патриляк, О. П. Гончаров, Н. В. Терес. – К.: «Фоліант», 2019. – 331 с. (C.127-137).
 50. Аорси // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аорси Оприлюднено: 08.07.2020
 51. Києвознавча тематика на сторінках журналу «Краєзнавство» // Треті Києвознавчі читання: історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 березня 2020 р.) / Редкол.: О. П. Реєнт (голова), В. П. Капелюшний, І. К. Патриляк, О. П. Гончаров, Н. В. Терес. – К.: «Фоліант», 2020. – 436 с. (C.54-60).
 52. Балкарці // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аорси  Оприлюднено: 29.03.2021
 53. Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура. // Краєзнавство. – 2021. − № 1-2. − С. 114-118.
 54. Співпраця київських науковців і краєзнавців з Національною історичною бібліотекою України // Діяльність бібліотек у забезпеченні вивчення і популяризації історико-культурної спадщини регіонів: історія, сьогодення, перспективи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 листоп. 2021 р.  – Київ, 2021. – 302 с. (VI Краєзнавчі читання пам’яті академіка Петра Тронька) (C.27–33). https://nibu.kyiv.ua/VI_krznav4_chytannja/
 55. Екскурсійна робота кафедри етнології та краєзнавства Київського національного  університету імені Тараса Шевченка зі студентами під час навчальних практик / Гончаров О., Пилипенко В. // Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід. Збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11 лютого 2022 р.). / Редкол.: І. Патриляк (голова), М. Маркова, О. Реєнт, В. Капелюшний, І. Ілієв, О. Гончаров, М. Казьмирчук, Р. Конта, А. Коцур, В. Пилипенко, Н. Терес. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. 462 с. (C.126-134).
 1. Республіканська наукова конференція «150 років розвитку вітчизняної історичної науки в Київському університеті», м. Київ, 1993 р.
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичної пам’яті  народу засобами туризму», м Косів, 1994 р.
 3. VIII Всеукраїнська  наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура», м. Харків, 1997 р. 
 4. Четверта Сумська обласна наукова історико-краєзнавча конференція (м. Суми, 14-15 грудня 2001 р.).
 5. Всеукраїнська науково-методична конференція «Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи, м. Кам’янець-Подільський, 2002 р.
 6. Українсько-фінський симпозіум «Національні меншини в сучасному світі», с. Берегове (АР Крим) 2005 р.
 7. Міжнародний круглий стіл «Україна-Італія: стан і проблеми наукового та культурного співробітництва, м. Київ, 2008 р.
 8. Круглий стіл з проблем києвознавства (Київ, 10 грудня 2010 р., ЦПР «Північне сяйво» Святошинської райдержадміністрації).
 9. Круглий стіл з проблем викладання києвознавства (Київ, 23 грудня 2011 р., ЦПР «Північне сяйво» Святошинської райдержадміністрації).
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України», м. Київ, 20 листопада 2013 р. (II Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).
 11. Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, м. Київ, 27 березня 2014 р.
 12. Конотопські читання. 2014 р.
 13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України», м. Київ, 12 листопада 2015 р. (III Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).
 14. Круглий стіл «Топонімічна політика в Києві: виклики часу, проблеми наукового забезпечення», м. Київ, 2 липня 2015 р. 
 15. Всеукраїнська наукова конференція «Особистість в українській історії: погляд крізь віки (до 100-річчя з дня народження академіка НАН України П.Т. Тронька)», м. Київ, 6 листопада 2015 р. 
 16. XIV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 160-річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського, м. Київ, 25 листопада 2016 р.
 17. Києвознавчі читання: історія та етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 29 березня 2017 р. 
 18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України», м. Київ, 2 листопада 2017 р. (IV Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).
 19. Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу «Основи краєзнавства» у закладах вищої освіти, м. Київ, 24 травня 2018 р.
 20. Круглий стіл «Україна – щит Європи. Національно-патріотичні екскурсії». (Національний медіа-центр «Територія реформ» (м. Київ, Хрещатик, 27А) 14 листопада 2018 р.).  
 21. Історико-культурний туризм: український та світовий досвід. Міжнародна наукова конференція, м. Київ, 5 квітня 2019 р. 
 22. Треті Києвознавчі читання: історія та етнокультура. Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 27 березня 2020 р.
 23. Всеукраїнська науково-практична конференція «Діяльність бібліотек у забезпеченні вивчення і популяризації історико-культурної спадщини регіонів: історія, сьогодення, перспективи», м. Київ, 4 листоп. 2021 р. (VI Краєзнавчі читання пам’яті академіка Петра Тронька).
 24. Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Українське краєзнавство як націєтворчий феномен: спадщина, стан і перспективи», м. Івано-Франківськ, 14 грудня 2021 р.
 25. Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід. Друга міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 11 лютого 2022 р.
 26. Всеукраїнська наукова конференція «Територіальна цілісність України у дискурсі міжнародних, історико-політичних, правових, етносоціальних та економічних аспектів», м. Київ, 17 листопада 2022 р.